viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Văn bản tài liệu
Quyết định số 2824-QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 30 tháng 7 năm 2007 về việc Phê duyệt Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

BỘ Y TẾ

              Số: 2824/ QĐ - BYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc.


Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt “Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”

 BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

     Căn cứ Nghị định 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

     Căn cứ Quyết định 21/2001/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng 2001 – 2010;

     Căn cứ Quyết định số 225/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia Y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010;

     Căn cứ Quyết định số 1564/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam;

     Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH

     Điều 1. Phê duyệt “Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam”. Đây là tài liệu chính thức sử dụng trong Ngành Y tế để phục vụ nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

     Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1564/BYT-QĐ ngày 19 tháng 9 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

     Điều 3. Các Ông, Bà Vụ trưởng, Vụ khoa học và Đào tạo, Chánh văn phòng Bộ Y tế và Viện trưởng Viện Dinh dưỡng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

-  Như điều 3;

-  Lưu: VT, K2ĐT.

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011