viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Văn bản tài liệu
Quyết định số 184/QĐ-VDD do Viện Dinh dưỡng ban hành ngày 12 tháng 3 năm 2013 Về việc Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật Viện Dinh dưỡng

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

-----------
Số: 184/QĐ – VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

--------------
                  Hà nội, ngày 12  tháng 03  năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật Viện Dinh dưỡng

------------

VIỆN TRƯỞNG VIỆN DINH DƯỠNG

     Căn cứ Quyết định số 181/CP ngày 13/6/1980 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế;

     Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-BYT ngày 21/04/2011 của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng.

     Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Viện Dinh dưỡng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng khoa học kỹ thuật Viện Dinh dưỡng gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo quyết định.

Điều 2. Hội đồng khoa học kỹ thuật giúp Viện trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:

1) Tham mưu, tư vấn, giám định và phản biện về khoa học công nghệ những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của ngành Y tế theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2) Tham mưu, tư vấn và giám định phản biện các vấn đề sau đây:

  • Chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Thực phẩm;

  • Kế hoạch khoa học công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm;

  • Cơ chế liên quan đến các hoạt động chuyên môn của Viện;

  • Đào tạo và sử dụng nguồn nhân  lực cho Viện và cho hoạt động khoa học công nghệ;

  • Hợp tác quốc tế trong các hoạt động nghiên cứu KHCN của Viện.

3) Những vấn đề khác theo yêu cầu của Viện trưởng và có trách nhiệm mời các chuyên gia trong và ngoài Viện tham gia Ban cố vấn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quyết định trước đây có nội dung trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, các đơn vị liên quan và các ông bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

           

Nơi nhận:

-         Như điều 4

-         Lưu TCHC.

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

LÊ THỊ HỢP

 

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆN DINH DƯỠNG

(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-VDD ngày 12/03/2013 của Viện Dinh dưỡng)

-------------------------

 

A.    THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

1.       

Bà  

Nguyễn Thị Lâm

Phó Viện trưởng

- Chủ tịch Hội đồng

2.       

 

Lê Bạch Mai

Phó Viện trưởng

- P. Chủ tịch Hội đồng

3.       

 

Cao Thị Thu Hương

Trưởng phòng QLKH

- Ủy viên thường trực

4.       

   

Lê Thị Hợp

Viện trưởng

- Ủy viên

5.       

Ông

Lê Danh Tuyên 

Phó Viện trưởng

- Ủy viên

6.       

Phạm Thị Thúy Hòa

Giám đốc TT. Đào tạo

- Ủy viên

7.       

Phạm Thị Thu Hương

Trưởng khoa DDLS & TC

- Ủy viên

8.       

Trần Thúy Nga

Phó khoa VCDD

- Ủy viên

9.       

Trương Tuyết Mai

GĐ Trung tâm ƯDDD

- Ủy viên

B.     THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

1.

Bà  

Đỗ Thị Hải Yến

Cán bộ Phòng QLKH

 

2.

 

Ngô Thị Thu Huyền

Cán bộ Phòng QLKH

 

C.    BAN CỐ VẤN

1.

GS. TS  

Hà Huy Khôi

Hội Dinh dưỡng Việt Nam

2.

GS. TS

Đào Ngọc Diễn

Chi hội Dinh dưỡng Nhi Khoa Việt Nam

3.

PGS. TS

Nguyễn Công Khẩn

Cục trưởng cục KHCN&ĐT - BYT

4.

PGS. TS

Phan Thị Kim

Chủ tịch Hội VSATTP

5.

PGS. TS

Hà Thị Anh Đào

Viện Dinh dưỡng

6.

PGS. TS

Phạm Văn Hoan

Viện Dinh dưỡng

7.

PGS. TS

Bùi Minh Đức

 

 

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011