viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Văn bản tài liệu
Thông tư số 01/2000/TT-BYT của Bộ Y tế, ngày 21 tháng 01 năm 2000 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm

BỘ Y TẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 01/2000/TT-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2000


THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG, VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Để thống nhất công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng thực phẩm của các cơ quan kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, căn cứ vào Nghị định 86/CP ngày 8 tháng 12 năm 1995 của Chính phủ “Quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng hàng hóa”, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, đăng ký chất lượng đối với các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước và thực phẩm nhập khẩu như sau:

1. Các sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước, sản phẩm thực phẩm nhập khẩu vào Việt Nam, thuộc “Danh mục hàng hóa thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đăng ký chất lượng”, trước khi được lưu thông trên thị trường, cơ sở sản xuất thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân nhập khẩu thực phẩm phải làm thủ tục xin cấp đăng ký chất lượng thực phẩm tại:

1.1 Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nhập khẩu và sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm có vốn đầu tư nước ngoài;

1.2. Sở Y tế các Tỉnh/Thành phố đối với các sản phẩm thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong nước.

Căn cứ để cấp đăng ký chất lượng và trách nhiệm của cơ sở xin cấp đăng ký chất lượng phải tuân theo các quy định tại “Quy chế đăng ký chất lượng thực phẩm” ban hành kèm Quyết định 2481/1996/BYT-QĐ ngày 18/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản có hiệu lực tương đương khác.

Khi cấp đăng ký chất lượng thực phẩm, ngoài các chỉ tiêu chất lượng tự công bố theo Điều 4 Quyết định 2481/1996/BYT-QĐ về “Quy chế cấp đăng ký chất lượng thực phẩm”, các cơ sở xin cấp đăng ký chất lượng bắt buộc phải công bố các chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm thông tư này.

2. Các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra Nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu theo quyết định 1370/BYT-QĐ ngày 17/7/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế, phải kiểm tra các chỉ tiêu đánh giá chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo “Các chỉ tiêu kiểm tra trọng điểm chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu” quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm thông tư này. Trình tự kiểm tra bao gồm:

- Kiểm tra phiếu kết quả thử nghiệm của cơ sở sản xuất nước ngoài hoặc của cơ quan kỹ thuật được chỉ định kiểm nghiệm hoặc cơ quan có thẩm quyền tại bến đi;

- Thử nghiệm ít nhất 50% số chỉ tiêu trọng điểm để đối chiếu với kết quả của phiếu thử nghiệm trên;

- Thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu trọng điểm nếu không có phiếu kết quả thử nghiệm.

3. Đối với các cơ quan kiểm tra Nhà nước sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước theo chức năng và nhiệm vụ được phân công phải kiểm tra theo “Các chỉ tiêu kiểm tra trọng điểm chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm sản xuất trong nước” quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm thông tư này. Trình tự kiểm tra gồm:

- Kiểm tra phiếu kết quả thử nghiệm của cơ sở sản xuất trước khi xuất xưởng;

- Thử nghiệm ít nhất 50% số chỉ tiêu trọng điểm để đối chiếu với kết quả của phiếu thử nghiệm trên;

- Thử nghiệm đầy đủ các chỉ tiêu trọng điểm nếu không có phiếu kiểm tra kết quả thử nghiệm.

4. Việc thực hiện kiểm tra đột xuất, giám sát định kỳ sản phẩm thực phẩm đang lưu hành trong nước, tùy theo yêu cầu của việc kiểm tra, các chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ được kiểm nghiệm toàn bộ hay 50% số chỉ tiêu chất lượng trọng điểm theo:

4.1. Thực phẩm nhập khẩu theo phụ lục 2 ban hành kèm thông tư này.

4.2. Sản phẩm thực phẩm sản xuất trong nước theo phụ lục 3 ban hành kèm thông tư này.

Bộ Y tế giao cho Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phối hợp với các Vụ chức năng, Thanh tra Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Thông tư này.

 

Nơi nhận:
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ;
- Vụ KH-ĐT, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ.
- Cục QLCLVSATTP
- Các Viện DD, Pasteur Nha trang, VSYTCC-TPHCM, VSDT Tây Nguyên.
- Sở Y tế tỉnh, Thành phố trực thuộc TƯ
- Lưu trữ.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)Nguyễn Văn Thưởng

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011