viendinhduong.vn
viendinhduong.vn
Đối với người trưởng thành
Cân nặng kg
Chiều cao
met
Kq BMI
Đánh giá
Bảng phân loại
Văn bản tài liệu
Quyết định số 4026/QĐ-BYT của Bộ Y tế, ngày 20 tháng 10 năm 2010 về Ban hành Quy định phân công Công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4026/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TUYẾN TRONG LĨNH VỰC KHÁM, CHỮA BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Chỉ thị số 09/2004/CT-BYT ngày 29/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định phân công công tác chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám, chữa bệnh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái với các quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các ông/bà Chánh Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; Vụ trưởng các vụ, Cục trưởng các cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Website Bộ Y tế;
- Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.

BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)Nguyễn Quốc Triệu

 

Tìm kiếm
Link liên kết
Phần mềm đọc PDF
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
©2013 Viendinhduong.vn
Địa chỉ: 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội| Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại: (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885 |Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011
Viện dinh dưỡng quốc gia
Địa chỉ 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: ninvietnam@viendinhduong.vn
Điện thoại (84-4) 3971 7090 | Fax: (84-4) 3971 7885
Số đăng ký: 178/GP-TTĐT. Cấp ngày 10/10/2011