Thông tư số 52-2015-TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với