Xác định mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học (6-11 tuổi)

Tác giả: Đỗ Thị Kim Liên, Võ Thị Hiền, Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Anh Tuấn và Cộng sự

Ấn phẩm khác/Others publication

Đánh giá mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của học sinh tiểu học (6-11 tuổi) thông qua điều tra khẩu phần ăn, tình trạng dinh dưỡng  và thời gian hoạt động của các đối tượng. Kết quả đề tài sẽ góp phần xây dựng  và điều chỉnh Bảng nhu cầu dinh dưỡng cho người Việt nam . Kết quả điều tra cho thấy:

Khẩu phần ăn của học sinh  đáp ứng gần đủ mức nhu cầu khuyến nghị về năng lượng của Bảng Nhu cầu khuyến nghị cho người Việt nam năm 1996.

Một số chất dinh dưỡng vượt quá cao so với nhu cầu đề nghị như Protein Ca, vitaminA, C, trong khi Fe đáp ứng  khoảng 75% và vitamin B1, B2, PP chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu.  Với khẩu phần ăn trên, tỷ lệ học sinh thừa cân là 9,4%, béo phì là 2,8%  và tỷ lệ học sinh có cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi thấp dưới - 2SD khoảng 2% .

Vì vậy cần có những nghiên cứu về chuyển hoá cơ bản ở lứa tuổi học sinh để có  cơ sở xây dựng nhu cầu dinh dưỡng đúng theo lứa tuổi và phù hợp với người Việt nam.


Determining the nutritional needs of elementary school students (6-11 years)

Author: Do Thi Kim Lien, Vo Thi Hien, Nguyen Van Khang, Nguyen Anh Tuan et al.

Ấn phẩm khác/Others publication

Assessment of the meet of energy requirement of primary school children (6-11 years old) by the cross sectional survey of energy intake, nutritional status and physical activity level in children. The result will contribute to the development and the adjustment of the recommended energy requirement of Vietnamese people. The results showed that:  

Energy intake was quite met the requirement according to the recommended energy requirement of Vietnamese people in 1996.  

Some nutrients intake were above the requirement as protein, calcium, vitamin A and vitamin C. While Fe was met 75% and vitamin B1, B2, PP  was 50% of the requirement.  The percentage of overweight and obesity of children was 9.4% and 2.8%, respectively. 

While the percentage of children having weight for age and height for age under - 2SD was about 2%. In order to develop the appropriate recommended energy requirement for children, further studies of  resting metabolic rate of children should be implemented.