Tiếp cận với quảng cáo nuôi con bằng sữa mẹ của dự án Alive - Thrive, kết quả điều tra qua mạng internet

Tác giả: Trần Thị Ngân, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Hương Giang, Nemat Hajeebhoy

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Khảo sát được tiến hành nhằm đánh giá sự tiếp cận của phụ nữ mang thai và phụ nữ có con dưới 24 tháng tuổi với quảng cáo truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) của dự án Alive & Thrive (A&T). Thông tin từ 634 người tham gia tự điền bộ câu hỏi trực tuyến trên trang mạng Webtretho. Khảo sát cho thấy tỷ lệ tiếp cận với quảng cáo NCBSM của dự án A&T là 85%, chủ yếu từ là vô tuyến/ TV (81%) và internet (66%). Thông điệp được các thành viên tham gia khảo sát là cho trẻ dưới 6 tháng tuổi bú mẹ hoàn toàn (khoảng 80%); sữa mẹ có đủ chất dinh dưỡng cho trẻ (khoảng 80%) và các tổ chức y tế hàng đầu khuyên bạn cho trẻ bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu (khoảng 70%). Sau khi xem quảng cáo, hơn 90% bà mẹ cảm thấy tự tin hơn khi NCBSM, 30% nuôi con theo hướng dẫn từ quảng cáo, và khoảng 50% giúp đỡ các bà mẹ khác NCBSM. Quảng cáo được đánh giá là hấp dẫn, đáng tin cậy, dễ hiểu, dễ nhớ và làm theo được. Quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng có độ bao phủ cao và có tác động tích cực tới kiến thức và thực hành NCBSM.


Exposure to the exclusive breastfeeding TVCS from Alive - Thrive, findings from an online survey

Author: Tran Thi Ngan, Nguyen Thanh Tuan, Nguyen Huong Giang, Nemat Hajeebhoy

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

This study was conducted to evaluate the exposure to the exclusive breastfeeding TV commercials (TVC) from Alive & Thrive (A&T) project of pregnant women and mothers of children under 24 months of age. Data were from 634 participants who filled out a questionnaire online on Webtretho website. The rate of exposure to the A&T breastfeeding TVC was 85%, primarily through TV (81%) and the Internet (66%). Messages remembered were “Exclusive breastfeeding for children < 6 months”(~80%),“Breast milk has enough nutrients”(~80%) and “Leading organizations recommended exclusively breastfeeding in the first 6 months”(~70%). After seeing the TVC, more than 90% of women felt more confident about breastfeeding, 30% fed accordantly to the ads, and about 50% helped other mothers in breastfeeding. The ads were considered attractive, reliable, easy to understand, easy to remember and doable. Advertising on the mass media has high coverage and to have a positive impact on breastfeeding knowledge and behavior.