Tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ dưới 6 tuổi ở 3 khu vực nông thôn, thành thị và miền núi phía bắc năm 2012

Nghiên cứu cắt ngang mô tả 1023 trẻ em tại 3 khu vực miền núi, nông thôn, thành thị với mục tiêu đánh giá, mô tả mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ.
Kết quả: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là 9,4%, thấp còi 19,0 % và gầy còm 7,8%. Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân có xu hướng tăng theo độ tuổi. Tỷ lệ thừa cân, béo phì (TC-BP) chung của trẻ em dưới 6 tuổi là 8,2%. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường và tiến bộ ở lĩnh vực cá nhân- xã hội, vận động tinh tế, ngôn ngữ và vận động thô lần lượt là 54,4%, 75,9%, 73,4%, 82,9%. Trẻ không bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ít có nguy cơ bị chậm phát triển tâm vận động ở lĩnh vực cá nhân – xã hội so với trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0,67 lần.