Tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ dưới 6 tuổi ở 3 khu vực nông thôn, thành thị và miền núi phía bắc năm 2012

Tác giả: Lê Thị Hương, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thanh Xuân, Trần Thị Giáng Hương

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Nghiên cứu cắt ngang mô tả 1023 trẻ em tại 3 khu vực miền núi, nông thôn, thành thị với mục tiêu đánh giá, mô tả mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và phát triển tâm vận động của trẻ.
Kết quả: Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân là 9,4%, thấp còi 19,0 % và gầy còm 7,8%. Tỷ lệ SDD thể nhẹ cân có xu hướng tăng theo độ tuổi. Tỷ lệ thừa cân, béo phì (TC-BP) chung của trẻ em dưới 6 tuổi là 8,2%. Tỷ lệ trẻ phát triển bình thường và tiến bộ ở lĩnh vực cá nhân- xã hội, vận động tinh tế, ngôn ngữ và vận động thô lần lượt là 54,4%, 75,9%, 73,4%, 82,9%. Trẻ không bị suy dinh dưỡng thể thấp còi ít có nguy cơ bị chậm phát triển tâm vận động ở lĩnh vực cá nhân – xã hội so với trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 0,67 lần.


Nutritional status and cognitive development of children under 6 in urban, rural and mountainous area of the north in 2012

Author: Le Thi Huong, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thi Thu Ha, Le Thi Thanh Xuan, Tran Thi Giang Huong

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

 A cross section study was conducted to assess and define the relation between nutritional status and cognitive development of children under 6 in three areas - urban, rural, mountain of Northern Vietnam with the participation of 1023 child – mother pairs.  Results: Underweight prevalence was 9.4%, stunting was 19.0% and wasting was 7.8%. Malnutrition was found in the very first months of those children with the upward trend through their age, especially the underweight. The overweight prevalence was 8.2%. The proportion of normal and progressing level in personal - social, fine motor – adaptive, language and gross motor areas was 54.4%, 75.9%, 73.4% and 82.9%, respectively. Children who were not stunted were less likely at risk (0.67 times) of suspected retardation in personal - social area than stunted children.