Tổng quan về dinh dưỡng học phân tử

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh, Lê Danh Tuyên, Bùi Thị Mai Hương

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Sự tương tác giữa gien và các yếu tố môi trường là nền tảng trung tâm trong việc duy trì sức khỏe và tình trạng bệnh tật. Ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học trong nghiên cứu Dinh dưỡng là một cách tiếp cận tiềm năng, sẽ giúp mô tả chính xác và làm sáng tỏ sự tương tác giữa gien và các chất dinh dưỡng ở mức độ tế bào. Qua đó phát triển những can thiệp trong chế độ ăn và thực phẩm có hoạt tính sinh học để cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự tấn công của các bệnh do rối loạn chuyển hóa. 


Molecular Nutrition: A brief review

Author: Nguyen Quoc Anh, Le Danh Tuyen, Bui Thi Mai Huong

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

All metabolic disorders have a genetic component. However, the interaction between genes and environmental factors plays the determinant role in the development of illness. Studies in molecular nutrition can accurately elucidate the mechanisms of nutrient and gene interactions in health and disease at the cellular level, thus providing the essential information to develop and formulate effective diets and food products to improve human health and prevent the onset of metabolic diseases.