Tổng quan về dinh dưỡng học phân tử

Sự tương tác giữa gien và các yếu tố môi trường là nền tảng trung tâm trong việc duy trì sức khỏe và tình trạng bệnh tật. Ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học trong nghiên cứu Dinh dưỡng là một cách tiếp cận tiềm năng, sẽ giúp mô tả chính xác và làm sáng tỏ sự tương tác giữa gien và các chất dinh dưỡng ở mức độ tế bào. Qua đó phát triển những can thiệp trong chế độ ăn và thực phẩm có hoạt tính sinh học để cải thiện tình trạng sức khỏe cộng đồng và ngăn chặn sự tấn công của các bệnh do rối loạn chuyển hóa.