Dinh dưỡng ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thanh Chò, Hoàng Mạnh An

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Ngày 01/03/2014, Bệnh viện quân y 103 – Học viện quân y đã thực hiện thành công ca mổ ghép đa tạng (tụy- thận) trên người đầu tiên tại Việt Nam. Thành công này có sự góp sức của nhiều chuyên khoa, trong đó có chuyên khoa dinh dưỡng. Trong bài này chúng tôi xin trình bày một số nhận xét về công tác dinh dưỡng bệnh nhân  trong ca ghép đa tạng đầu tiên này.


Nutrition care for the first care of human with multi-organ transplantation in VietNam

Author: Nguyen Thanh Cho, Hoang Manh An

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

On March 1st, 2014, the first human case of multi-organ transplantation (pancreas – kidney) in Vietnam has been successfully operated in 103 Military Hospital/Vietnam Military Medical University. This success was contributed by many departments, including department of clinical nutrition. This article presents some remarks on nutrition care for this first case of multi-organ transplantation.