Khoa Hoá sinh và chuyển hoá dinh dưỡng

Cập nhật: 11/20/2009 - Lượt xem: 2976
Các mảng phụ trách:
-   Nghiên cứu các rối loạn chuyển hoá liên quan tới dinh dưỡng (chú trọng tới chuyển hoá Lipit, Gluxit, Axit Amin...)
-   Nghiên cứu lĩnh vực thăm dò chức năng cơ thể liên quan tới dinh dưỡng.
-   Ứng dụng lâm sàng phục vụ công tác dinh dưỡng dự phòng và các can thiệp cộng đồng thích hợp.