Phần 4 - Các giải pháp chiến lược
Giáo dục đại chúng: Xây dựng chuyên mục dinh dưỡng trên các phương tiện thông tin đại...
Hướng dẫn tổ chức triển khai chiến lược quốc gia...
Ngày 22 tháng 2 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 21/2001/QĐ-TTg phê...
Phần mở đầu-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,...
Trong thập kỷ qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực quốc gia...
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt...
Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn...
Phần thứ hai-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng...
Nước ta bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 với nhiều cơ hội và thách thức. Nền...
Phần thứ nhất-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,...
Tiếp theo bản Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 1995-2000, Chiến...
Phần 3 - Mục tiêu
Đảm bảo đến năm 2010, tình trạng dinh dưỡng của nhân dân được cải thiện rõ rệt, các gia...
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
Quyết định 21/2001/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...
Phần 2 - Các quan điểm và định hướng chính
Đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho nguồn nhân lực có đủ sức khoẻ, trí tuệ phục vụ sự...
Phần 1 - Thực trạng tình hình dinh dưỡng
Thành tựu quan trọng trong thời gian vừa qua là tình trạng đói ăn đã giảm đi trên diện...
Phần mở đầu - Sự cần thiết phải xây dựng Chiến...
Thoát khỏi nạn đói đã từ lâu là ước mơ của loài người. Tại hội nghị thượng đỉnh về dinh...
Giới thiệu chiến lược dinh dưỡng giai đoạn...
Hiện nay trên phạm vi toàn cầu cũng như ở mỗi quốc gia, việc định ra các chính sách về...