Giới thiệu chiến lược dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010

Cập nhật: 5/7/2018 - Lượt xem: 16554

Hiện nay trên phạm vi toàn cầu cũng như ở mỗi quốc gia, việc định ra các chính sách về dinh dưỡng ngày càng được quan tâm. Chính phủ dần đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và thực thi các chính sách đó.

Nạn đói và suy dinh dưỡng (SDD) đã từ lâu là những thách thức gay gắt ở nhiều quốc gia trong quá trình phát triển. Những bước tiến mạnh mẽ của khoa học dinh dưỡng đã soi sáng những hiểu biết mới về mối liên quan giữa ăn uống với các bệnh mạn tính, với khả năng duy trì sức khỏe. Điều đó, đòi hỏi mỗi nước cần có một đường lối giải quyết, được hoạch định dựa theo điều kiện cụ thể của mình cho từng giai đoạn thích hợp.

20 năm qua, kể từ khi Viện Dinh dưỡng quốc gia được thành lập, cùng với việc xác định các vấn đề dinh dưỡng quan trọng ở nước ta thì công tác xây dựng, phát triển các chính sách dinh dưỡng cũng đã được các nhà nghiên cứu và các nhà lập chính sách quan tâm. Các nghiên cứu dịch tễ học, chẩn đoán cộng đồng về các vấn đề suy dinh dưỡng protein-năng lượng, thiếu vitamin A và bệnh khô mắt, thiếu máu dinh dưỡng, tình hình tiêu thụ thực phẩm, tình trạng vệ sinh thực phẩm... đã cung cấp các luận chứng khoa học xác đáng cho việc xây dựng, phát triển các chính sách dinh dưỡng ở Việt Nam. Từ các kết quả nghiên cứu, Viện Dinh dưỡng đã có nhiều đề xuất đối với ngành và với Nhà nước các giải pháp khắc phục những vấn đề dinh dưỡng thông qua các chính sách cụ thể. Các nhà khoa học đầu ngành về dinh dưỡng của Việt Nam đã có nhiều đóng góp đối với cơ sở lý luận về đường lối dinh dưỡng ở nước ta. Thập kỷ 90 chứng kiến những bước phát triển vượt bậc về hoạt động dinh dưỡng mà đỉnh cao là sự ra đời của một văn kiện đầu tiên về đường lối dinh dưỡng ở Việt Nam: "Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng 1996-2000" do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 16/9/1995. Theo đó, các mục tiêu dinh dưỡng được đưa vào chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của các địa phương, của các ngành. Nhiều dự án dinh dưỡng của Chính phủ và của quốc tế hỗ trợ được triển khai nhằm thực hiện các mục tiêu dinh dưỡng đề ra. Nhiều mục tiêu quan trọng đã đạt được vào năm 2000. Tiếp theo giai đoạn 1996-2000, Bản Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010 là một văn kiện đường lối có tính định hướng về dinh dưỡng và thực phẩm với các nhóm mục tiêu toàn diện đề ra trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Đáng chú ý là nhiều mục tiêu nêu trong Chiến lược dinh dưỡng đã trở thành các mục tiêu cơ bản trong Chiến lược bảo vệ sức khỏe nhân dân 2001-2010. Nếu như sự ra đời của tuyên ngôn Alma-Ata hơn 20 năm trước đây với định hướng "Sức khỏe cho mọi người vào năm 2000" đã kéo theo sự phát triển về đường lối chăm sóc sức khoẻ của nhiều quốc gia, thì tuyên ngôn Thế giới về dinh dưỡng năm 1992 đã khơi dậy sự quan tâm của các Chính phủ đối với vấn đề dinh dưỡng.

Ở nước ta, bản Chiến lược này là sự tiếp tục Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng 1996-2000 và thể hiện sự kiên trì của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu dinh dưỡng như là các mục tiêu phát triển của nước nhà.

Bản Chiến lược gồm 4 phần:
- Phần 1: Thực trạng tình hình dinh dưỡng hiện nay
- Phần 2: Các quan điểm và định hướng chính
- Phần 3: Mục tiêu
- Phần 4: Các giải pháp chiến lược

Trong bài này, chúng tôi đi sâu phân tích về các giải pháp chiến lược để thực hiện các mục tiêu dinh dưỡng đề ra đến năm 2005 và 2010.

Tải về:
Toàn văn Chiến lược quốc gia dinh dưỡng, 2001-2010

Toàn văn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng, giai đoạn 2001-2010

Toàn văn: Hướng dẫn tổ chức triển khai chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010