Phần 2 - Các quan điểm và định hướng chính

Cập nhật: 5/7/2018 - Lượt xem: 7725

I.   Các quan điểm

  • Đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho nguồn nhân lực có đủ sức khoẻ, trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, do đó cũng là đầu tư cho phát triển.
  • Đầu tư cho dinh dưỡng góp phần đảm bảo sự công bằng xã hội, nâng cao và đồng đều chất lượng của dân số nước ta trong thế kỷ tới. Đầu tư cho dinh dưỡng là thực hiện quyền của trẻ em, thực hiện bình đẳng về giới và tạo cơ hội cho mọi người dân có ý nghĩa thúc đẩy mọi người, mọi gia đình cùng tham gia.
  • Hoạt động cải thiện dinh dưỡng là một họat động liên nghành, đòi hỏi sự chỉ đạo và là trách nhiệm của nhà nước cũng như của cộng đồng, của gia đình và của toàn xã hội

II.     Các định hướng chính

  • Hoạt động dinh dưỡng cần được thực hiện trên phạm vi cả nước, lấy hoạt động giáo dục hiểu biết về dinh dưỡnghướng dẫn kỹ năng thực hành dinh dưỡng cho mọi người làm nội dung chính.
  • Giải quyết các vấn đề sức khoẻ có liên quan đến dinh dưỡng là nội dung quan trọng của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng 2001-2010.
  • Công tác dinh dưỡng cần được xã hội hoá cao và cần những nỗ lực lâu dài. Có kế hoạch đào tạo cán bộ dinh dưỡng và xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành có hiệu quả từ trung ương đến địa phương.
  • Hoạt động can thiệp cần được xây dựng với nội dung và giải pháp cụ thể phù hợp dựa trên sự phân tích tình hình ở từng địa phương.
  • Tăng cường hợp tác quốc tế trong triển khai Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng.
Link download:

Toàn văn: Chiến lược quốc gia dinh dưỡng, 2001-2010

Toàn văn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng, giai đoạn 2001-2010

Toàn văn:
Hướng dẫn tổ chức triển khai chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010