Phần mở đầu - Sự cần thiết phải xây dựng Chiến lược quốc gia dinh dưỡng

Cập nhật: 5/7/2018 - Lượt xem: 9158

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG 2001-2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2001/QĐ-TTg,
ngày 22 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ)

PHẦN MỞ ĐẦU

       Thoát khỏi nạn đói đã từ lâu là ước mơ của loài người. Tại hội nghị thượng đỉnh về dinh dưỡng họp tại Roma tháng 12/1992, đại diện của 159 nước đã tuyên bố quyết tâm thanh toán nạn đói và đẩy lùi các bệnh suy dinh dưỡng. Hội nghị cũng khẳng định “nạn đói và suy dinh dưỡng không thể nào chấp nhận được trong một thế giới mà ở đó có đầy đủ kiến thức và của cải vật chất để thanh toán thảm họa này của loài người”. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền tại điều 25 đã nhấn mạnh “tất cả mọi người đều có quyền được sống đầy đủ, kể cả quyền được ăn uống, được chăm lo sức khỏe”.

       Ở Việt nam, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước đã đặc biệt quan tâm tới yếu tố con người trong chiến lược phát triển xã hội, coi con người vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là mục tiêu phấn đấu cao nhất. Để xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc nâng cao sức khỏe-trong đó yếu tố nền tảng là cải thiện dinh dưỡng là cần thiết và cấp bách. Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng đã chỉ rõ “Thực hiện chương trình dinh dưỡng quốc gia, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi từ 42% xuống dưới 30% năm 2000, không còn suy dinh dưỡng nặng, đưa tỷ lệ dân số có mức ăn dưới 2100 Kcal xuống dưới 10%...”. Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã khẳng định trách nhiệm của Nhà nước, của các cấp chính quyền trong chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, trong đó có chăm sóc dinh dưỡng. Nghị quyết 37/CP ngày 20/6/1996 của Chính phủ về Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đã nêu ra các chỉ tiêu cơ bản về sức khoẻ của nhân dân ta đến năm 2020 “Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 15% vào năm 2020 và chiều cao trung bình của thanh niên Việt nam đạt 1m65 vào năm 2020 .

       Ngày 16 tháng 9 năm 1995, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt bản Kế hoạch Hành động Quốc gia về Dinh dưỡng (KHQGDD) 1996-2000. Đây là văn kiện đầu tiên về chiến lược dinh dưỡng ở nước ta, trong đó Chính phủ yêu cầu chính quyền các cấp có trách nhiệm đưa các mục tiêu dinh dưỡng, xoá nạn đói và giảm suy dinh dưỡng vào kế hoạch phát triển kinh tế - văn hoá xã hội dài hạn và hàng năm của cấp mình. Đến nay, nhiều mục tiêu quan trọng mà bản kế hoạch đề ra đã đạt được và hoạt động dinh dưỡng đã từng bước được xã hội hoá.

       Thế kỷ 21 với những thách thức gay gắt, sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn tới đòi hỏi những phấn đấu cao hơn thông qua việc xây dựng và thực thi các chiến lược phát triển bền vững, trong đó chiến lược dinh dưỡng là một thành tố quan trọng. Chiến lược dinh dưỡng mang tính toàn diện, đảm bảo cho mọi gia đình, mọi người có được một chế độ ăn uống hợp lý, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao chất lượng giống nòi; tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bản chiến lược này là sự tiếp tục KHQGDD giai đoạn 1996-2000 và thể hiện sự kiên trì của Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu đó.

Link download:

Toàn văn: 
Chiến lược quốc gia dinh dưỡng, 2001-2010

Toàn văn: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng, giai đoạn 2001-2010

Toàn văn:
Hướng dẫn tổ chức triển khai Chiến lược quốc gia dinh dưỡng 2001-2010