Mức tiêu thụ lương thực - thực phẩm bình quân đầu...
 Mức tiêu thụ lương thực - thực phẩm bình quân đầu người qua các năm từ 1985 đến 2009
Mức tiêu thụ các chất dinh dưỡng giai đoạn 1964 -...
Mức tiêu thụ các chất dinh dưỡng giai đoạn 1964 - 2010
Xu hướng tiêu thụ thực phẩm giai đoạn 1981- 2010
Xu hướng tiêu thụ thực phẩm giai đoạn 1981 - 2010