Mức tiêu thụ lương thực - thực phẩm bình quân đầu người qua các năm

Cập nhật: 5/27/2017 - Lượt xem: 9332Link download:  Mức tiêu thụ lương thực - thực phẩm
bình quân đầu người qua các năm từ 1985 đến 2009

                                

                     Nguồn: Trích từ Tình hình dinh dưỡng Việt Nam năm 2009 - 2010