Quy định nội dung, hình thức xét tuyển và tài liệu được sử dụng trong xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Dinh dưỡng

Cập nhật: 11/24/2020 - Lượt xem: 1279
Lưu ý: Click vào từng đường link để tải tài liệu

A. Quy định nội dung, hình thức xét tuyển và tài liệu được sử dụng trong xét tuyển viên chức năm 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2500/QĐ-HĐXTVC ngày 13/11/2020 của Chủ tịch Hội đồng xét tuyển viên chức Viện Dinh dưỡng) 

B. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu tham khảo phần kiến thức chung:

1. Luật Viên chức năm 2010. 

2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019. 

3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh (tài liệu theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 của Văn phòng Quốc hội). 

4. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dưỡng trực thuộc Bộ Y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 300/QĐ-BYT ngày 27/01/2015 của Bộ Trưởng Bộ Y tế).

II. Tài liệu tham khảo theo nhóm chức danh nghề nghiệp:

1. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ 

2. Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

3. Luật Dược năm 2016 (tài liệu theo Văn bản hợp nhất số 05/VBHN ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội). 

4. Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 24/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. 

5. Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 (tài liệu theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội). 

6. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.                 

7. Luật An toàn Thực phẩm năm 2010 (Tài liệu theo Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 của Văn phòng Quốc hội). 

8. Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính. 

9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. 

10. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/1/22019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 

11. Thông tư số 77/2019/BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. 

12. Luật Kế toán năm 2015 (sử dụng tài liệu tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

13. Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

14. Thông tư liên tịch số 28/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng. 

III. Tài liệu tham khảo chuyên môn cho nhóm: Kế toán, Vật tư quản trị.

1.Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. 

2. Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử  dụng tài sản công. 

3. Luật Kế toán năm 2015 (sử dụng tài liệu tại Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội). 

4. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

5. Chiến lược quốc gia Dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020. 

IV. Tài liệu (sách) chuyên môn chuyên ngành:

1. Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm (ĐH Y Hà Nội). NXB Giáo dục Việt Nam năm 2010. 

2. Chăm sóc dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em (Viện Dinh dưỡng). NXB Dân trí năm 2015. 

3. Phương pháp dịch tễ học dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng) NXB Y học năm 2012. 

4. Phương pháp xây dựng kế hoạch, quản lý, theo dõi và đánh giá các dự án can thiệp dinh dưỡng ở cộng đồng. Viện Dinh dưỡng. Nhà xuất bản Y học. Năm 2005. 

5. Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện (Bộ Y tế). NXB Y học. 2016. 

6. Kỹ thuật xét nghiệm Vệ sinh An toàn thực phẩm. Đào tạo KTV xét nghiệm vi sinh nâng cao. Bộ Y tế. NXB Y học năm 2012.