State inspection of imported food

Update: 3/19/2018 - View: 23072
Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã được Bộ Y tế và Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.

1. Quy trình Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế.

2. Quy trình Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương.