Luận án tiến sĩ của NCS Trần Châu Quyên

Cập nhật: 11/10/2023 - Lượt xem: 2414

THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Xây dựng và đánh giá công thức ước tính chiều cao, cân nặng cho người bệnh cao tuổi tại một số bệnh viện giai đoạn 2018 -2022

Mã số: 9720401;                              Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Nghiên cứu sinh: Trần Châu Quyên

Người hướng dẫn khoa học: 1. TS.BS. Nghiêm Nguyệt Thu

         2. GS.TS.BS. Phạm Thắng

Cơ sở đào tạo: Viện Dinh dưỡng

Những kết luận mới của luận án:

Cân nặng và chiều cao là một trong những yêu cầu cơ bản để sàng lọc, đánh giá và can thiệp dinh dưỡng. Trong trường hợp người cao tuổi (NCT) không thể đứng vững để thực hiện cân đo theo cách thông thường thì cần ước tính mà tốt nhất là dựa vào các công thức đã được xây dựng và đánh giá.

Đây là nghiên cứu đầu tiên xây dựng công thức ước tính chiều cao, cân nặng dựa trên đặc điểm nhân trắc của người cao tuổi tại bệnh viện ở Việt Nam, từ đó hình thành các bảng tra cứu và xây dựng quy trình kỹ thuật hướng dẫn thực hiện ước tính chiều cao, cân nặng cho người cao tuổi trong trường hợp NCT không thể đứng vững để thực hiện đo cân nặng và chiều cao ở tư thế đứng.

Nghiên cứu cắt ngang tiến hành theo các giai đoạn: xây dựng công thức, đánh giá công thức tại bệnh viện, đánh giá công thức trên người cao tuổi bệnh nặng và áp dụng công thức qua các bảng tra cứu và quy trình kỹ thuật xác định chiều cao, cân nặng ước tính.

Các công thức được xây dựng và đánh giá bao gồm  công thức ước tính chiều cao ở nam là: CC (cm)  = 0,188 x Tuổi + 1,440 x CĐG (cm) + 106,816 và ở nữ là CC (cm) = 0,410 x DCT (cm) + 0,928 x CĐG (cm)  + 97,162 và hoặc CC (cm)  = - 0,259 x Tuổi + 1,103 x CĐG (cm)  + 120,292 có thể áp dụng trong thực hành lâm sàng; Các công thức ước tính cân nặng ở nam CN (kg) = 1,507 x VCT (cm) + 1,381 x VBC (cm) - 29,401 và ở nữ là CN (kg) = 0,987 x VCT (cm) + 1,374 x VBC (cm) - 20,090 có thể áp dụng để ước tính cân nặng cho người cao tuổi tại bệnh viện nói chung, nhưng cần lưu ý kết quả ước tính ở nữ do sai số có thể gặp nhiều hơn. Tuy nhiên những công thức này nên hạn chế áp dụng với người cao tuổi bệnh nặng. Các quy trình kỹ thuật xác định chiều cao, cân nặng cho người bệnh cao tuổi bằng công thức ước tính đã được Hội đồng Khoa học kỹ thuật Viện Dinh dưỡng thông qua.

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC


GS.TS.BS. PHẠM THẮNG

 

TS.BS. NGHIÊM NGUYỆT THU

NGHIÊN CỨU SINH

 

TRẦN CHÂU QUYÊN

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS

OF THE DOCTORAL DISSERTATION

PhD student: Tran Chau Quyen

Name of dissertation: Development and validation of height and weight estimation for hospitalized elderly from certain hospitals during the period 2018 to 2022

Major: Nutrition

Code: 9720401

Academic advisors: 1. Nghiem Nguyet Thu, MD., PhD

      2. Prof. Pham Thang, MD., PhD

Institution: National Institute of Nutrition

New conclusions of the doctoral dissertation:

Weight and height represent fundamental criteria for nutrition care process. When elderly individuals are unable for conventional measurements, it's crucial to estimate using formulas.

This study marks the first attempt to create a set of formula for height and weight estimation using anthropometric characteristics of Vietnamese elderly within hospital setting. Subsequently, this leads to the creation of lookup tables and the technical procedures for guiding the estimation of height and weight in case of elderly individuals unable to assume conventional measurements.

The cross-sectional study includes equation development, validation, and critical ill elderly validation; equation application using lookup table and technical procedures.

The height estimaion equations in men were EH (cm) = 1,529 x KH (cm) + 88,201 or EH (cm) = - 0.188 x Age + 1.440 x KH (cm) + 106.816 can be applied in clinical practice; The weight estimaion equations in men EW (kg) = 1.507 x MAC (cm) + 1.381 x CC (cm) - 29.401 and in women EW (kg) = 0.987 x MAC (cm) + 1.374 x CC (cm) - 20.090 can be applied in general clinical practice but noted that the estimated results may be more prone to errors in women. However, it's advisable to restrict the use of these formulas to critically ill elderly. The technical procedure for estimating the height and weight of elderly patient were approved by the Council of Science and Technology of the National Institute of Nutrition.

ACADEMIC ADVISOR

PROF. PHAM THANG, MD., PHD

NGHIEM NGUYET THU, MD.,PHD

PHD STUDENT

 

TRAN CHAU QUYEN

Tải về: