Xây dựng nhân lực cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho các bà mẹ và trẻ em ở 10 tình khó khăn Việt Nam

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 16185

XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG CÁC HOẠT ĐỘNG DINH DƯỠNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CHO BÀ MẸ VÀ TRẺ EM Ở 10 TỈNH KHÓ KHĂN CỦA VIỆT NAM

(Tên tiếng Anh: Local capacity building for effective and sustainable implementation of community-based nutrition activities for improving nutritional status of women and children in 10 disadvantaged provinces in Vietnam)

Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Y tế;
Đơn vị chủ dự án: Viện Dinh dưỡng;
Thời gian thực hiện: 2005 - 2009
Nhà tài trợ: Chính phủ Hà Lan.
Địa điểm triển khai: tại 10 tỉnh, đó là các tỉnh: Hoà Bình, Bắc Giang, Yên Bái, Nam Định, Quảng Bình, Quảng Trị, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Kiên Giang và Đồng Tháp.

Mục tiêu chung:

Cải thiện một cách rõ rệt tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ và trẻ em ở những vùng khó khăn của Việt Nam thông qua cải thiện chất lượng các chương trình dinh dưỡng. Để triển khai các chương trình/hoạt động dinh dưỡng có hiệu quả hơn dự án tập trung vào việc củng cố mạng lưới cán bộ dinh dưỡng, tăng cường kỹ năng trong vận động thuyết phục, huy động cộng đồng và trong truyền thông thay đổi hành vi của cán bộ dinh dưỡng ở địa phương nhằm thực hiện có hiệu quả các chương trình dinh dưỡng.

Các nội dung hoạt động được triển khai:

- Tập huấn nâng cao năng lực cho nhóm cán bộ nòng cốt của dự án, đào tạo đội ngũ giảng viên cấp trung ương, giảng viên cấp tỉnh về lập kế hoạch và quản lý các chương trình dinh dưỡng, về kỹ năng truyền thông, về lồng ghép giới trong các hoạt động dinh dưỡng, tập huấn về kỹ năng truyền thông cho cán bộ cấp huyện, xã và CTV dinh dưỡng.

- Xây dựng và in ấn một số tài liệu tập huấn về vận động ủng hộ dinh dưỡng, truyền thông và tư vấn dinh dưỡng, các tài liệu giáo dục truyền thông dinh dưỡng được cấp phát cho các xã dự án để triển khai hoạt động.

- Hỗ trợ các tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về Dinh dưỡng, được UBND tỉnh phê duyệt và có cam kết phối hợp liên ngành để thực hiện kế hoạch đó.
Xúc tiến thành lập Hội dinh dưỡng tỉnh tỉnh nhằm tăng cường cho các hoạt động dinh dưỡng tại địa phương.

- Xây dựng 12 mô hình dinh dưỡng điểm tại 10 tỉnh đã bắt đầu triển khai.

- Xây dựng Chương trình đào tạo cử nhân y tế công cộng định hướng dinh dưỡng.

Đầu ra mong đợi:

Nguồn nhân lực (cả về số lượng và chất lượng cán bộ liên ngành làm công tác dinh dưỡng) ở các tỉnh của dự án được nâng cao. Phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động dinh dưỡng tốt hơn. Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về dinh dưỡng đặc biệt kỹ năng tư vấn của cán bộ dinh dưỡng ở cộng đồng được nâng cao, dẫn đến cải thiện kiến thức và thực hành dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ. Các hoạt động của chương trình PEM như theo dõi tăng trưởng trẻ em, thực hành chế biến ăn bổ sung... triển khai có hiệu quả hơn. Dự án góp phần đạt mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ và trẻ em ở 10 tỉnh khó khăn.