Danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2024

Cập nhật: 6/5/2024 - Lượt xem: 298
 
 
TTHọ và tên Năm
sinh
 
 Nam
/Nữ
Học hàm
/Học vị
 
Năm
bổ
nhiệm
Tiến sĩ
 
Nơi đào tạo
tiến sĩ
 
Đăng ký
xét đạt
tiêu chuẩn
chức danh
GS/PGS
 
Đơn vị
công tác
 
Đơn đề nghị
xét công nhận
đạt tiêu chuẩn
chức danh
GS/PGS
 
Lý lịch
khoa học
 
Nguyễn Trọng Hưng 1977 Nam Tiến sĩ 2011 The University
of Tokushima Graduate School

(Nhật Bản) 
Phó
giáo sư 
 Viện
Dinh
dưỡng
 Xem
chi
tiết
Xem
chi
tiết
 
 Hà Anh Đức1973 Nam Tiến sĩ 2010  Boston University (Mỹ)Phó
giáo sư 
Văn
phòng
Bộ Y tế 
Xem
chi
tiết 
 Xem
chi
tiết

(Danh sách này gồm 02 ứng viên)
 
                                                                                                                                Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2024
                                                                                                                                            
 Viện trưởng
(Đã ký)
 
 
 
 
  Trần Thanh Dương