Khoa Giám sát và Chính sách dinh dưỡng

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 13322

1. Tên đơn vị: Khoa Giám sát và Chính sách dinh dưỡng (Department Of Nutrition Surveillance And Policy)

Điện thoại: (84-4) 39716139

Địa chỉ:
Viện Dinh dưỡng - 48B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng: Là đơn vị đầu mối về giám sát dinh dưỡng, thực hiện giám sát tình hình biến động về dinh dưỡng và an ninh thực phẩm, giúp cho công tác dự báo, xây dựng kế hoạch và chính sách nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho nhân dân Việt Nam.

3. Nhiệm vụ:        

-       Xây dựng và vận hành hệ thống Giám sát dinh dưỡng và an ninh thực phẩm trên phạm vi toàn quốc. Cập nhật ngân hàng dữ liệu bảo đảm cung cấp kịp thời các số liệu quốc gia về dinh dưỡng và an ninh thực phẩm.

-       Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và bảo đảm an ninh thực phẩm, đặc biệt đối với những vùng khó khăn và thảm họa thiên tai. Xây dựng các mô hình can thiệp cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

-       Phối hợp liên ngành và Hợp tác quốc tế nhằm xây dựng Hệ thống thông tin dinh dưỡng và an ninh thực phẩm.

-       Nghiên cứu và xây dựng chính sách dinh dưỡng, kinh tế dinh dưỡng, kế hoạch hóa dinh dưỡng… Đưa ra dự báo và khuyến nghị cải thiện tình trạng dinh dưỡng và các định hướng phát triển.

-    Tham gia công tác đào tạo, truyền thông giáo dục và chỉ đạo tuyến thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách./.

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.