Khoa Hóa Thực phẩm

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 10252

1. Tên gọi đơn vị:  Khoa Hóa Thực phẩm (Department Of Food Chemistry)

Điện thoại: (84-4) 38211413

2. Chức năng:

Nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới; truyền thông giáo dục sức khoẻ và hợp tác quốc tế về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm

3. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm dùng trong bữa ăn của người Việt Nam và tác dụng sức khỏe của thực phẩm.

- Nghiên cứu về vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực hóa.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ứng dụng và phát triển kỹ thuật kiểm nghiệm hóa  thực phẩm phục vụ nghiên cứu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

b) Đào tạo:

- Đào tạo liên tục, đào tạo bổ túc, cập nhật thông tin cho cán bộ giảng dạy về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm ở các trường đại học, cao đẳng, trung học và cán bộ làm công tác dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị khu vực phía bắc.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học y, dược đào tạo sau đại học, đại học, kỹ thuật viên và các loại hình đào tạo khác về thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định của pháp luật.

- Đào tạo theo nhu cầu về hóa thực phẩm

c) Các hoạt động triển khai và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội :

- Kiểm nghiệm đối với thực phẩm chế biến ở trong nước hoặc nhập khẩu; kiểm tra nhà nước về an toàn vệ sinh đối với thực phẩm nhập khẩu; giám sát ngộ độc thực phẩm; tư vấn đối với các kỹ thuật kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia xây dựng điều lệ, quy định, luật pháp liên quan đến lĩnh vực thực phẩm; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam.)

d) Chỉ đạo tuyến:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm và các chương trình, dự án về kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

đ) Truyền thông:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông giáo dục, thực hiện vận động xã hội nhằm triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

e) Hợp tác quốc tế:

- Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực và trên thế giới.