Phòng Quản lý khoa học

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 9519

1. Tên gọi đơn vị: Phòng Quản lý khoa học (Scientific Research Management Section)

Điện thoại: 
(84-4) 39716100

2. Chức năng:
 
Là đơn vị quản lý và điều phối các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Dinh dưỡng, giúp Viện trưởng trong công tác quản lý nhằm nâng cao chất
lượng nghiên cứu khoa học công nghệ, bao gồm: theo dõi, giám sát, kiểm tra đôn đốc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tổng hợp, đánh giá và đề xuất kế hoạch định hướng cho phát triển nghiên cứu khoa học của Viện.


3. Nhiệm vụ:

3.1. Quản lý và điều phối hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện:

-       Theo dõi, giám sát, kiểm tra đánh giá và đôn đốc việc triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đúng tiến độ và chất lượng.

-       Tổng hợp, báo cáo và đề xuất điều chỉnh cũng như giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai nghiên cứu và xây dựng kế hoạch nghiên cứu.

3.2. Là thường trực Hội đồng khoa học và Hội đồng đạo đức của Viện

-       Giúp Hội đồng khoa học tổ chức các Hội đồng khoa học chuyên ngành để xét duyệt, tuyển chọn các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ và nghiệm thu kết quả nghiên cứu các đề tài KHCN các cấp, hợp tác quốc tế, dự án, thẩm định thường quy kỹ thuật.

-       Giúp Viện trưởng tổ chức Hội đồng đạo đức đánh giá khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y sinh học theo quy định.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác

-       Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế để tiếp cận, cập nhật và phát triển nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực dinh dưỡng và thực phẩm.

-       Tham gia tư vấn các xuất bản phẩm chuyên môn, chuyên đề và tạp chí khoa học của Viện Dinh dưỡng.

-       Tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng. Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và hợp tác quốc tế khi có yêu cầu.

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.