Phòng Kế hoạch tổng hợp

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 11107

1. Tên gọi đơn vị: Phòng Kế hoạch tổng hợp (Planning Section)

Điện thoại: (84-4) 39716995

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội


2. Chức năng:  Là đơn vị trực thuộc Viện Dinh dưỡng có chức năng tham gia xây dựng kế hoạch hoạt động của Viện, giúp Viện trưởng điều phối, giám sát và quản lý việc thực hiện kế hoạch; thực hiện công tác thống kê, tổng hợp và báo cáo các lĩnh vực hoạt động và làm đầu mối của cơ quan về công tác Đối ngoại quốc tế.

3. Nhiệm vụ:

    3.1. Công tác Kế hoạch-Tổng hợp

  • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình Viện trưởng kế hoạch hàng năm đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện.

  • Tham gia thẩm định, xét duyệt các đề cương hoạt động và dự toán chi tiết, báo cáo hoàn thành hoạt động.

  • Theo dõi, đôn đốc và kiểm tra giám sát tình hình triển khai hoạt động theo đúng mục tiêu, nội dung nhiệm vụ và kinh phí đã được phê duyệt.

  • Tổng hợp báo cáo triển khai hoạt động của Viện định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3.2. Công tác Đối ngoại

  • Công tác lễ tân đối ngoại, theo dõi các hoạt động liên quan đến khách quốc tế đến làm việc với Viện, trợ giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh, dự hội nghị…của khách quốc tế.

     3.3. Nhiệm vụ khác

  • Cấp Giấy đi đường và quyết định công tác cho cán bộ theo ủy nhiệm của Viện trưởng trên cơ sở kế hoạch hoạt động được phê duyệt và yêu cầu cụ thể của khoa phòng.

  • Quản lý cán bộ, viên chức, lao động thuộc Phòng.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao./.