Khoa Vi sinh thực phẩm và Sinh học phân tử

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 12337

1. Tên gọi đơn vị : Khoa Vi sinh thực phẩm và Sinh học phân tử (Department Of Food Microbiology & Molecular Biology)

Điện thoại: (84-4) 39716294

2. Chức năng.

Nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ; chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới; truyền thông giáo dục sức khoẻ và hợp tác quốc tế về vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử

3. Nhiệm vụ.

a)Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu về vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực vi sinh.

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Ứng dụng và phát triển kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh thực phẩm phục vụ nghiên cứu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm

b) Đào tạo:

- Đào tạo liên tục, đào tạo bổ túc, cập nhật thông tin cho cán bộ giảng dạy về vi sinh thực phẩm ở các trường đại học, cao đẳng, trung học và cán bộ làm công tác dinh dưỡng, thực phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm của các đơn vị khu vực phía bắc.

- Phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung học y, dược đào tạo sau đại học, đại học, kỹ thuật viên và các loại hình đào tạo khác về vi sinh thực phẩm theo qui định của pháp luật.

- Đào tạo theo nhu cầu về vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử

c) Các hoạt động triển khai và dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội :

- Kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm

- Tham gia xây dựng điều lệ, quy định, luật pháp liên quan đến lĩnh vực vi sinh thực phẩm; tham gia xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm trong cơ cấu bữa ăn của người VN.

d) Chỉ đạo tuyến:

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống kiểm nghiệm tuyến dưới về vi sinh thực phẩm và các chương trình, dự án về kiểm nghiệm lĩnh vực vi sinh thực phẩm.

e) Truyền thông:

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông giáo dục, thực hiện vận động xã hội nhằm triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.

f) Hợp tác quốc tế:

- Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực vi sinh thực phẩm.

- Hợp tác nghiên cứu khoa học và triển khai các dự án liên quan đến lĩnh vực vi sinh thực phẩm và sinh học phân tử trong khu vực và trên thế giới.