Cải thiện tình trạng dinh dưỡng của học sinh trong dự án Hợp tác liên nghành vì sự phát triển của trẻ em

Tác giả: Lê Nguyễn Bảo Khanh, Hà Huy Khôi, Nguyễn Công Khẩn và cộng sự

Ấn phẩm khác/Others publication

Dự án "Hợp tác liên ngành vì sự phát triển của trẻ em" được điều phối bởi sự hợp tác từ nhiều ban ngành có liên quan và hoạt động trên ba lĩnh vực chính: can thiệp; theo dõi -đánh giá; nghiên cứu. Hai can thiệp chính được áp dụng đồng thời trong dự án là  tẩy giun và giáo dục sức khoẻ. Kết quả thu được cho thấy:  Giáo dục sức khoẻ đã có hiệu quả rõ rệt lên việc nâng cao kiến thức và thay đổi hành vi có lợi cho phòng chống nhiễm giun, do đó cải thiện rõ rệt tình trạng tái nhiễm giun ở trẻ tiểu học;  Sự tăng cân và chiều cao ở nhóm học sinh được tẩy giun cao hơn so với nhóm không tẩy giun, song sự cải thiện này chưa đủ để đưa nhóm trẻ được tẩy giun trở thành quần thể có tình trạng dinh dưỡng tốt;  Chưa thấy rõ hiệu quả của tẩy giun lên sự cải thiện năng lực học tập của trẻ.

Tài liệu đính kèm: Download

Improved nutritional status of students in inter-industry cooperation project for the development of children

Author: Le Nguyen Bao Khanh, Ha Huy Khoi, Nguyen Cong Khan et al.

Ấn phẩm khác/Others publication

The Viet Nam Partnership for Child Development as a National initiative for comprehensive school health and nutrition was cordinated by a cooperation of relative agencies and activized in the three main fields being consist of intervention, monitoring - evaluation and research. Emphasis of the project was placed on two interventions providing mass treatment for intestinal worms and health education. Obtained results from the project showed among primary school children a remarkable effectiveness of health education on the improvement of knowledge and the change of behavior in prevention and control of intestinal worm infection, by which the re-infection situation was noticeable improved; the increase of  body weight and height of the children in the deworming group is statistical significal higher than the control one. Yet, this improvement is not enough to make the dewormed children catch up the well-nourished population; effectiveness of deworming on improvement of their ability to learn is not found.