Chương trình Cử nhân dinh dưỡng tiên tiến của...
Năm 2017, trong khuôn khổ “Dự án phát triển hệ thống dinh dưỡng Việt Nam” (gọi tắt là dự...
Thông báo Tuyển nghiên cứu sinh khoá 13 năm 2017
Căn cứ thông tư số 08/2017/TT-BGĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban...
Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Nguyệt Nga
ĐẶT VẤN ĐỀ: Hiện nay tình trạng SDD thấp còi ở trẻ em dưới năm tuổi còn rất phổ biến ở...
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện
Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Mục đích: Xây dựng và nâng cao hiệu quả công tác Dinh dưỡng Lâm sàng điều trị, Khám tư...
Thông báo Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Viện
Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng xin thông báo:
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh Tiến sỹ khoá...
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cơ sở đào tạo Viện Dinh dưỡng thông báo một số...
Viện Dinh dưỡng kết thúc khoá đào tạo Dinh dưỡng...
Tổng kết khoá đào tạo theo nhu cầu do Viện Dinh dưỡng phối hợp với trường trung cấp y tế...
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Anh Vũ
Mục đích và đối tượng nghiên cứu: Tại Việt Nam, thiếu máu ở bà mẹ và tăng cân không đầy...
Viện Dinh dưỡng kết thúc khoá đào tạo Dinh dưỡng...
Tổng kết khoá đào tạo theo nhu cầu do Viện Dinh dưỡng tổ chức cho các cán bộ là y bác sĩ,...
Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Đăng Trường
Mục đích và đối tượng nghiên cứu: Tại Việt Nam, thiếu máu ở bà mẹ và tăng cân không đầy...
Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo về Dinh dưỡng...
Để ngày càng  đáp ứng nhu cầu  của các Sở Y tế, các bệnh viện về triển khai và quản lý...