Phần mở đầu-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,...
Trong thập kỷ qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh lương thực quốc gia...
Quyết định của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt...
Quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn...
Phần thứ hai-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng...
Nước ta bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 với nhiều cơ hội và thách thức. Nền...
Phần thứ nhất-Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,...
Tiếp theo bản Kế hoạch hành động quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 1995-2000, Chiến...