Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã được Bộ Y tế và Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.
Kiểm nghiệm chất lượng và an toàn vệ sinh thực...
Viện Dinh dưỡng được Bộ Y tế chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản...
Kiểm tra Nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã được Bộ Y tế và Bộ Công thương chỉ định là cơ quan kiểm tra...