Đánh giá hiệu quả can thiệp thừa cân-béo phì ở trẻ em trước tuổi đến trường tại nội thành Hà Nội

Tác giả: Trần Thị Phúc Nguyệt, Hà Huy Khôi, Nguyễn Thị Lâm

Ấn phẩm khác/Others publication

Nghiên cứu can thiệp có đối chứng trên cộng đồng bằng giáo dục dinh dưỡng, hướng dẫn thực hành cho bà mẹ, cô giáo và tập luyện thể lực cho 90 trẻ thừa cân - béo phì 4 - 5 tuổi tại 2 trường Mầm non Thực hành Hoa Sen (trường can thiệp) và Mầm non Thành Công A (trường đối chứng), quận Ba Đình - Hà Nội từ tháng 12 năm 2002 đến 6-2003. Đánh giá tình trạng thừa cân- béo phì bằng chỉ tiêu cân nặng theo chiều cao (W/H > + 2 SD) so với quần thể tham khảo NCHS (WHO 1995), bề dày lớp mỡ dưới da đo bằng máy Holtain. Đánh giá thể lực bao gồm đếm mạch quay trước và sau chạy 50 m, thời gian chạy 50 m, bật xa tại chỗ, và số lần đứng lên ngồi xuống trong 30 giây {Eurofit test protocol}. Kết quả cho thấy chương trình cải thiện được bề dầy nếp gấp da cơ tam đầu, vòng bụng, tỷ số vòng bụng /vòng mông, tình trạng thừa cân béo phì mức độ nhẹ và tình trạng thể lực của trẻ.


Effects of intervention of overweight-obesity in preschool children at Hanoi city

Author: Tran Thi Phuc Nguyet, Ha Huy Khoi, Nguyen Thi Lam

Ấn phẩm khác/Others publication

A intervention study in the community with control groups conducted through nutrition education, introduction practices for teachers and mothers and exercise for 90 children with overweight 4 - 5 of ages at kindergarten Hoa Sen (intervention) and Thanh Cong A (control), Ba Đình district, Hà Nội city from 12/2002 to 6/2003. Overweight status was assessment based on weigh for high index (W/H > + 2 SD) compare with reference population NCHS (WHO 1995), skinfold thickness was measurement by Holtain equipment. Physical fitness evaluation including pulse before and after running 50 m, time for running 50 m, standing long jump and sit up / 30 second {Eurofit test protocol}. Results show that the program was promotion triceps skinfold thickness, waist, Waist: Hip ratio, light level overweight & obesity status and physical fitness status of children.