Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm của người kinh doanh thực phẩm chín tại chợ đô thị tỉnh Phú Thọ

Qua nghiên cứu mô tả điều tra cắt ngang về kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm (ATTP) trên 128 người (chủ quầy) kinh doanh thực phẩm (KDTP) chín của 10 chợ đô thị tỉnh Phú Thọ từ tháng 10-12/2013 nhận thấy: kiến thức đúng về ATTP chung của người KDTP chín tại các chợ đô thị tỉnh Phú Thọ còn hạn chế, chỉ đạt được tỷ lệ ở mức trung bình khoảng 45,5%. Có tập huấn và chưa tập huấn luật ATTP cũng đều đạt tỷ lệ thấp (46,5% và 43,4%). Có kiến thức đúng và đầy đủ về môi trường ô nhiễm thực phẩm gây bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa đạt tỷ lệ khá thấp là 29,6% - 26,0%. Đi đôi với kiến thức thì thực hành đúng về các điều kiện đảm bảo ATTP chung cũng đạt ở mức thấp là 30,8% - 35,8%. Tỷ lệ thực hành sử dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh đường tiêu hóa cũng đạt thấp (31,9% - 37,3%) .