Đánh giá thực trạng kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm của người kinh doanh thực phẩm chín tại chợ đô thị tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Lê Khắc Đức, Trần Quang Trung, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Anh Vũ, Nguyễn Tiến Lực

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Qua nghiên cứu mô tả điều tra cắt ngang về kiến thức và thực hành an toàn thực phẩm (ATTP) trên 128 người (chủ quầy) kinh doanh thực phẩm (KDTP) chín của 10 chợ đô thị tỉnh Phú Thọ từ tháng 10-12/2013 nhận thấy: kiến thức đúng về ATTP chung của người KDTP chín tại các chợ đô thị tỉnh Phú Thọ còn hạn chế, chỉ đạt được tỷ lệ ở mức trung bình khoảng 45,5%. Có tập huấn và chưa tập huấn luật ATTP cũng đều đạt tỷ lệ thấp (46,5% và 43,4%). Có kiến thức đúng và đầy đủ về môi trường ô nhiễm thực phẩm gây bệnh truyền nhiễm đường tiêu hóa đạt tỷ lệ khá thấp là 29,6% - 26,0%. Đi đôi với kiến thức thì thực hành đúng về các điều kiện đảm bảo ATTP chung cũng đạt ở mức thấp là 30,8% - 35,8%. Tỷ lệ thực hành sử dụng các biện pháp vệ sinh cá nhân ngăn ngừa ô nhiễm vi sinh vật gây bệnh đường tiêu hóa cũng đạt thấp (31,9% - 37,3%) .


Assessment of knowledge and practices on food safety of ready-to-eat food salepersons in urban markets, Phu Tho

Author: Le Khac Duc, Tran Quang Trung, Nguyen Xuan Thuy, Nguyen Anh Vu, Nguyen Tien Luc

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

A cross-sectional study on food safety knowledge, and practices of 128 ready-to-eat food salespersons in 10 Phu Tho urban markets was conducted from October to December 2014. Results: The rate of good knowledge on food safety of ready-to-eat food salespersons was low (around 45.54%). This rate among trained and untrained people was both quite low (46.54% and 43.41%). The proportion of those having good and sufficient knowledge on infectious diseases of the digestive system was also poor, 29.6% and 26.0%. Proper practices on food safety in 2 groups were 30.78% and 35.86%, respectively. Good personal hygiene practice to prevent bacterial contamination causing digestive diseases was quite low from 31.9% to 37.25%.