Tình trạng dinh dưỡng, khẩu phần thực tế của phụ nữ mang thai huyện Duy Tiên, Hà Nam 2014

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Tâm, Lê Thị Hương, Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Thùy Ninh, Dương Thị Thu Hiền

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

Tình trạng dinh dưỡng của người mẹ khi mang thai có ảnh hưởng trực tiếp sự phát triển của thai nhi và để lại hậu quả lâu dài cho đứa trẻ sau khi ra đời.

Mục tiêu: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và khẩu phần thực tế của phụ nữ mang thai (PNMT) tại huyện Duy Tiên, Hà Nam năm 2014.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang.

Kết quả: Tăng cân trung bình của các PNMT ba tháng giữa và ba tháng cuối lần lượt là 3,9 ± 2,8kg và 8,7 ± 4,5kg chưa đạt mức tăng cân khuyến nghị. Năng lượng và các chất dinh dưỡng trong khẩu phần thực tế của các đối tượng nghiên cứu chưa hầu hết chưa đạt nhu cầu khuyến nghị về năng lượng và các chất dinh dưỡng, ngoại trừ protein. Tuy nhiên, khẩu phần thực tế đạt được tỷ lệ cân đối về các chất sinh năng lượng.

Kết luận: Tình trạng dinh dưỡng của PNMT huyện Duy Tiên, Hà Nam tăng cân chưa đạt khuyến nghị đặc biệt là ở giai đoạn 3 tháng cuối. Khẩu phần thực tế của các đối tượng còn thiếu về năng lượng, Lipid và hầu hết các Vitamin và khoáng chất.


The nutritional status and reality diet of pregnant women in DuyTien district, HaNam province 2014

Author: Nguyen Thi Thanh Tam, Le Thi Huong, Le Thi Thanh Hoa, Nguyen Thuy Linh, Nguyen Thu Giang, Nguyen Thuy Ninh, Duong Thi Thu Hien

Tạp chí DD&TP/Journal of Food and Nutrition Sciences

The nutrition status of pregnant women affects directly to the growth of the fetus and the long-term consequence of children.

Objective: to assess nutrition status of women in pregnancy and the reality diets of them in Duy Tiên district, Ha Nam province in 2014.

Methods: A cross-sectional study.

Results: The average of weight gain in the second and third-trimester was 3,9 ± 2,8kg and 8,7 ± 4,5kg respectively, under the recommendation weight. The average energy and most of nutrients intake was lower than recommendation diet adequate (RAD), except Protein. However, the reality diet met the well- balance of the energy nutrients.
Conclusion: The nutrition status of pregnant women in Duy Tien, Ha Nam was less than weight gain recommendation, especially, in the third-trimester. The reality diet of them is lack of energy, lipid and most of Vitamin and minerals.