Mức tiêu thụ lương thực, thực phẩm của nhân dân 3 xã, phường giám sát dinh dưỡng trọng điểm tỉnh Đồng Nai-năm 2003

Tác giả: Phạm Quốc Hùng và cộng sự

Ấn phẩm khác/Others publication

Trong khuôn khổ của hoạt động giám sát dinh dưỡng hàng năm, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra khẩu phần thực tế của 150 hộ gia đình tại 3 xã/ phường. Kết quả cho thấy mức tiêu thụ gạo đạt 341,8g/ người/ ngày. Đáng chú ý là các thức ăn động vật thư thịt, cá, hải sản đã tăng lên đấng kể so với trước đây. Tỷ lệ giữa các chất sinh nhiệt P: L: G = 16,4: 18,2: 65,4.


Consumption of food, the people's food three communes monitor key nutrition-Dong Nai province in 2003

Author: Pham Quoc Hung et al.

Ấn phẩm khác/Others publication

Food consumption of family in 3 communes of Dong Nai province in 2003 within framework of nutritional surveillance activity annually, the Dong Nai province of centre for preventive Medicine conducted a food consumption survey in 150 houaseholds of 3 communes. The result showned that the rice consumption is 341,8g/h/d. It is noted that animal food intake such as meats, fihs, sea products have been increased remarkably compared to before. She energy contribution from P/G/G is 16,4/18,2/65,4.