Các bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến 19 tuổi dựa vào Z-Score

Cập nhật: 1/29/2019 - Lượt xem: 32742

Các bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến 19 tuổi dựa vào Z-Score (WHO-2007)


Mã số Tên bảng/biểu Loại Giới Tải về
B(61-228)-06 BMI theo tuổi (TRAI >5-19t) Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(61-228)-06 BMI theo tuổi (GÁI >5-19t) Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(61-228)-02 Chiều cao theo tuổi (TRAI >5-19t) Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(61-228)-02 Chiều cao theo tuổi (GÁI >5-19t) Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(61-228)-04 Cân nặng theo tuổi (TRAI >5-10t) Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(61-228)-04 Cân nặng theo tuổi (GÁI >5-10t) Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(61-228)-05 BMI theo tuổi (TRAI >5-19t) Biểu đồ TRAI Tải về
G(61-228)-05 BMI theo tuổi (GÁI >5-19t) Biểu đồ GÁI Tải về
B(61-228)-01 Chiều cao theo tuổi (TRAI>5-19t) Biểu đồ TRAI Tải về
G(61-228)-01 Chiều cao theo tuổi (GÁI >5-19t) Biểu đồ GÁI Tải về
B(61-228)-03 Cân nặng theo tuổi (TRAI >5-10t) Biểu đồ TRAI Tải về
G(61-228)-03 Cân nặng theo tuổi (GÁI >5-10t) Biểu đồ GÁI Tải về