Thông báo về việc Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Cập nhật: 4/22/2018 - Lượt xem: 3369

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH DƯỠNG

Số: 106/TB -VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018


THÔNG BÁO

Về việc: Bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư

Căn cứ Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg  ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư”;

Căn cứ Quyết định số 20/2012/QĐ-TTg  ngày 24/04/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ/TTg  ngày 31/12/2008  của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Căn cứ Thông tư 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 quy định chi tiết việc xét cộng nhận, huỷ bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư;

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học của Viện Dinh Dưỡng. Viện Dinh Dưỡng thông báo nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của chuyên ngành  Dinh Dưỡng như sau:

STT

Bộ môn

Số lượng GS/PGS cần bổ nhiệm

1

Dinh dưỡng cơ sở

1GS, 3PGS

2

Dịch tễ học và nghiên cứu khoa học

1GS, 3PGS

3

Dinh dưỡng cộng đồng

1GS, 3PGS

4

Dinh dưỡng điều trị

1GS, 3PGS

5

Khoa học thực phẩm và An toàn thực phẩm

1GS, 3PGS

6

Dinh dưỡng và các bệnh không lây nhiễm

1GS, 3PGS

Viện Dinh dưỡng trân trọng đề nghị các nhà giáo, nhà khoa học đủ điều kiện theo quy định hiện hành có nhu cầu bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư tại Viện Dinh dưỡng nộp hồ sơ đăng ký bổ nhiệm theo danh sách sau:

1.     Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (Mẫu đính kèm)

2.     Bản sao công chứng quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước.

3.     Lý lịch khoa học

4.     Sơ yếu lý lịch (Mẫu đính kèm)

Số lượng: 02 bộ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 29/3 đến ngày 3/4/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 5- Trung tâm Đào tạo Viện Dinh Dưỡng – 48B Tăng Bạt Hổ, Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Ths. Đinh Thị Thu Hằng: 0988628783; email: dinhthithuhang@dinhduong.org.vn

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                          VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                 (Đã ký)
  •                                                                                                                             
  •                                                                                   Lê Danh Tuyên