Số liệu thống kê về tình trạng dinh dưỡng trẻ em qua các năm

Cập nhật: 5/15/2019 - Lượt xem: 102032
Số liệu thống kê về tình trạng dinh dưỡng trẻ em qua các năm (1999-2015)

Data bank of Child nutrition situation in Viet Nam (from 1999 to 2015), click to the link below to download

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 1999

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2000

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2001

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2002

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2003

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2004

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2005

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2006

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2007

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2008

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2009

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2010

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2011 

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2012 

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2013 

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2014

Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em năm 2015
 

Xu hướng giảm suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi năm 2000 - 2009

Dowload Book: Tình hình dinh dưỡng Việt Nam năm 2009 - 2010

Link to Tình hình dinh dưỡng Việt Nam năm 2009 - 2010