Luận án tiến sĩ của NCS Khúc Thị Tuyết Hường

Cập nhật: 6/16/2022 - Lượt xem: 4983

Tên đề tài: “Hiệu quả cải thiện mật độ xương bằng bổ sung canxi - vitamin D và truyền thông giáo dục dinh dưỡng trên nữ sinh 17-19 tuổi

Mã số: 9720401;

Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Nghiên cứu sinh: Khúc Thị Tuyết Hường

Người hướng dẫn khoa học:

 1. PGS.TS. Phạm Văn Phú 

2. PGS.TS. Phạm Vân Thúy

Cơ sở đào tạo: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Những kết luận mới của luận án:

Các nghiên cứu trước đây phần lớn đề cập đến tình trạng loãng xương ở phụ nữ mãn kinh; nghiên cứu này được thực hiện trên đối tượng nữ 17-19 tuổi. Việc tăng khối lượng xương tối đa ở người trẻ tuổi có thể cải thiện sức khỏe của xương và làm giảm tỷ lệ gãy xương do loãng xương lúc về già, đặc biệt là với nữ giới. Do đó, thay đổi thói quen ăn uống, tăng cường hoạt động thể lực, bổ sung chế phẩm canxi - vitamin D từ thời thời ấu và lúc trẻ là những chiến lược hiệu quả để làm tăng khối lượng xương. Hơn nữa, truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm đảm bảo nhu cầu hàm lượng canxi trong khẩu phần cùng cân bằng dinh dưỡng là cách tiếp cận thường được sử dụng và có hiệu quả cao. Can thiệp dự phòng nhằm hỗ trợ tăng mật độ xương cho phụ nữ từ khi còn trẻ là một hướng đi mới và là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Nghiên cứu có những bằng chứng khoa học cho thấy bổ sung canxi - vitamin D hoặc truyền thông giáo dục dinh dưỡng có hiệu quả đến sức khỏe xương, trong đó hiệu quả can thiệp lên xương cột sống thắt lưng rõ ràng hơn so với cổ xương đùi; truyền thông giáo dục dinh dưỡng có hiệu quả đến kiến thức thực hành dinh dưỡng trong dự phòng thiếu canxi - vitamin D. Những kết quả của nghiên cứu giúp góp phần xây dựng các giải pháp can thiệp dự phòng loãng xương từ lứa tuổi nữ thanh niên 17-19 tuổi bằng cải thiện khẩu phần ăn và bổ sung canxi, vitamin D và bằng hình thức truyền thông dinh dưỡng; đây là công trình nghiên cứu đầu tiên tại Việt Nam cung cấp nguồn dẫn liệu khoa học khá đầy đủ để can thiệp nâng cao mật độ xương cho đối tượng này. Đồng thời cũng là một vấn đề vừa có tính mới vừa có tính thời sự phục vụ cho chăm sóc sức khoẻ phụ nữ nói chung thuộc khu vực miền núi Tây Bắc trong giai đoạn hiện nay và chiến lược lâu dài ở Việt Nam.
 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

 
 
 
 
 NGHIÊN CỨU SINH
 
 
 
 
 PGS.TS. PHẠM VĂN PHÚ                 PGS.TS. PHẠM VÂN THÚY                 KHÚC THỊ TUYẾT HƯỜNG

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS IN DOCTORAL THESIS

Name of PhD candidate: Khuc Thi Tuyet Huong

Thesis’ title: “Effect of calcium - vitamin D supplement and nutrition education on improving bone density of female students aged 17-19 year old.

Specialization: Nutrition

Code: 9720401

Supervisor:

 1. Assoc Prof. Dr. Pham Van Phu 

 2.Assoc Prof. Dr. Pham Van Thuy

Education institution: The National Institute of Nutrition

New conclusions of the thesis:

While previous studies have largely addressed osteoporosis in postmenopausal women, this study was conducted on women between the ages of 17 and 19. The increase reached peak bone density. In young adults, it has been shown to improve bone health and reduce the incidence of osteoporosis fractures in old age, especially in women. Therefore, changing eating habits, increasing physical activity, and taking calcium-vitamin D supplements from childhood and early childhood are effective strategies to increase bone mass. Furthermore, nutrition education communication to ensure dietary calcium requirements is a commonly used and highly effective approach. Preventive interventions to support women's bone density increase from a young age is a new direction and an urgent issue that needs attention. This study provides scientific evidence that calcium-vitamin D supplementation or nutrition education is effective on bone health. In particular, the effect of the intervention on the lumbar spine is more obvious than that of the femoral neck. Nutrition education communication has been effective to nutrition knowledge and practice to prevent calcium - vitamin D deficiency. The results of this study have contributed to the development of interventions to prevent osteoporosis from childhood. young women aged 17-19 years old by improving their diets and supplementing with calcium and vitamin D and using nutrition communication; This is the first study in Vietnam that provides a fairly complete source of scientific data for interventions to improve bone density for this subject. At the same time, this is also a new and topical issue for women's health care in the Northwest mountainous region in general in Vietnam's current and long-term strategy.

 

Supervisor 1

 

 

 

 

Assoc Prof. Dr. Pham Van Phu

Supervisor 2

 

 

 

 

Assoc Prof. Dr. Pham Van Thuy

PhD Candidate

 

 

 

 

Khuc Thi Tuyet Huong


 
Tải về: