Phòng Chỉ đạo tuyến

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 11713

1. Tên gọi đơn vị: Phòng chỉ đạo tuyến (Nutritional Network Co-ordination Section)

Điện thoại: (84-4) 39716296

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

2. Chức năng:  Là đơn vị đầu mối chỉ đạo và điều phối các hoạt động chuyên môn đối với tuyến dưới của Viện Dinh dưỡng, giúp Viện trưởng xây dựng mạng lưới và chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực Dinh dưỡng và An toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Xây dựng mạng lưới triển khai hoạt động dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm

  • Tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ tuyến dưới về kiến thức dinh dưỡng & thực phẩm, kỹ năng tổ chức quản lý và triển khai các hoạt động dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm ở tuyến cơ sở.

  • Tham gia xây dựng và củng cố về tổ chức, nhân lực cho các cấp ở tuyến dưới nhằm phát triển mạng lưới dinh dưỡng ở cộng đồng và dinh dưỡng-tiết chế ở bệnh viện.

  • Tăng cường hợp tác trong, ngoài ngành và các cấp chính quyền để hỗ trợ xây dựng và củng cố mạng lưới dinh dưỡng các cấp.

3.2. Đầu mối chỉ đạo và điều phối các hoạt động dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm cho tuyến dưới.

  • Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong Viện trong công tác chỉ đạo và điều phối triển khai các hoạt động dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm đối với tuyến dưới, gồm: Dinh dưỡng cộng đồng, dinh dưỡng lâm sàng và tư vấn dinh dưỡng, đào tạo, giáo dục truyền thông, ATVSTP…

  • Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện chuyên môn kỹ thuật của mạng lưới dinh dưỡng, cập nhật thông tin và đề xuất kịp thời các điều chỉnh và hỗ trợ tuyến dưới về tổ chức cũng như cơ sở pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn tuyến cơ sở.

   3 .3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao:

  • Đầu mối quản lý và triển khai Chương trình mục tiêu Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng.
  • Đầu mối xây dựng và thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng và phối hợp liên ngành trong công tác dinh dưỡng.

  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu./.