Công văn số 5265-BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 15 tháng 8 năm 2012, về Chứng chỉ ngoại ngữ sử dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ và yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 8692

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 5265/BGDĐT – GDĐH

V/v: CCNN sử dụng trong đào tạo trình độ tiến sĩ và yêu cầu trình độ ngoại ngữ đối với học viên, NCS là người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2012

Kính gửi: Các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

 

1. Chứng chỉ ngoại ngữ được phép sử dụng trong tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tương đương trình độ B1, B2 theo khung Châu Âu về ngoại ngữ:

  • Chứng chỉ Tiếng Anh IELTS do Bristish Council, IDP Ustralia và University of Cambrige cấp;
  • Chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL iBT, chứng chỉ Tiếng anh TOEIC do các trung tâm IIG, IIE hoặc các trung tâm do ETS ủy quyền;
  • Các chứng chỉ ngoại ngữ khác được quy định trong Bảng tham chiếu chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 nêu trong phụ lục III, Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do các cơ sở của nước ngoài cấp;
  • Chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ B1, B2 theo khung Châu Âu về ngoại ngữ do Hiệu trưởng các trường đại học được phép đào tạo trình độ đại học ngành ngoại ngữ tương ứng cấp.

2. Đối với học viên, nghiên cứu là người nước ngoài đang theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ giảng dạy bằng Tiếng Việt: Không bắt buộc áp dụng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 và Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT sửa đổi một số điều của quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để các cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ biết và thực hiện.                      

Nơi nhận:                                                                                  

KT. BỘ TRƯỞNG

-          Như trên;     

-          Bộ trưởng (để báo cáo);

-          Lưu: VT, Vụ GDĐH.

                                                                                     

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Bùi Văn Ga