Quyết định số 489/QĐ-VDD, ban hành ngày 15 tháng 08 năm 2012 về Việc ban hành quy trình biên soạn sách phục vụ đào tạo

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 5797

BỘ Y TẾ

VIỆN DINH D­ƯỠNG

­­­­­­­­­*******

Số: 489/QĐ - VDD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***********

                        Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2012
QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành quy trình biên soạn sách phục vụ đào tạo

VIỆN TRƯ­ỞNG VIỆN DINH DƯ­ỠNG

  • Căn cứ quyết định số 181/CP ngày 13/06/1980 của Hội đồng chính phủ về việc thành lập Viện Dinh
    d­ưỡng thuộc Bộ Y tế;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Dinh dư­ỡng ban hành kèm theo quyết định số 2972/QĐ-BYT ngày 23/8/2005 của Bộ tr­ưởng Bộ Y tế;
  • Căn cứ vào Quyết định số 886/QĐ - VDD ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Viện trưởng Viện Dinh dưỡng về việc kiện toàn hội đồng đào tạo Viện dinh dưỡng.
  • Căn cứ thông  tư  số  04/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 v/v Quy định việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình giáo dục đại học
  • Căn cứ biên bản họp hội đồng đào tạo ngày 10 tháng 8 năm 2012 về việc thống nhất quy trình biên soạn tài liệu cho đào tạo, tập huấn.
  • Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Nay Ban hành quy định về việc biên soạn sách phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn (Quy định kèm theo).

Điều 2:   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.     

Điều 3:   Các ông, bà tr­ưởng phòng KHTH, TCKT, TCHC, TTĐT và đơn vị có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận
-  Như điều 3
-  Lưu TC - HC      
      

VIỆN TRƯỞNG
(Đã ký và đóng dấu)


GS.TS. LÊ THỊ HỢP

Download Quy định về việc biên soạn tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo và tập huấn