Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 5 tuổi dựa vào Z-Score

Cập nhật: 1/29/2019 - Lượt xem: 78586
Các Bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 0 đến dưới 5 tuổi dựa vào Z-Score (WHO-2006)

Mã số Tên bảng/biểu Loại Giới Tải về
B(0-60)-24   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-23   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-25   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-24   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-23   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-25   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-08   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-08   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-07   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-06   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-07   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-06   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-15   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
B(0-60)-14   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-15   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
G(0-60)-14   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 13 tuần Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-19   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-19   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-17   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu TRAI Tải về
G(0-60)-17   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Bảng tra cứu GÁI Tải về
B(0-60)-20   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-22   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-21   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-20   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-22   BMI theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-21   BMI theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-04   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-04   Chiều cao đứng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-02   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-01   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-03   Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-02   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-01   Chiều dài nằm theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-03   Chiều dài nằm theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-05   Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-05   Chiều dài nằm/Chiều cao đứng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-10   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-13   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-09   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-12   Cân nặng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
B(0-60)-11   Cân nặng theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-10   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-13   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-09   Cân nặng theo tuổi: Sau sinh đến 6 tháng Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-12   Cân nặng theo tuổi: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
G(0-60)-11   Cân nặng theo tuổi: 6 tháng đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-18   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-18   Cân nặng theo chiều cao đứng: 2 đến 5 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về
B(0-60)-16   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ TRAI Tải về
G(0-60)-16   Cân nặng theo chiều dài nằm: Sau sinh đến 2 tuổi Biểu đồ GÁI Tải về

Tham khảo thêm Các bảng biểu Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em từ 5 đến 19 tuổi dựa vào Z-Score (WHO-2007)

Cách phân loại và đánh giá tình trạng dinh dưỡng dựa vào Z-Score