Phòng Tài chính kế toán

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 11571

1. Tên gọi đơn vị: Phòng Tài chính kế toán (Accountacy Section)

Điện thoại: (84-4) 39716060

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội


2. Chức năng:
Là đơn vị kế toán của Viện Dinh dưỡng, thực hiện chức năng kế toán theo luật định, giúp Viện trưởng trong quản lý, điều hành hoạt động tài chính và quản lý cơ sở vật chất, bảo đảm các hoạt động của cơ quan.

3. Nhiệm vụ:

3.1 Nhiệm vụ chung:

  • Thu thập, phản ánh xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ và được ký kết với các tổ chức kinh tế và các tổ chức xã hội. Phản ánh xử lý tình hình sử dụng các khoản kinh phí phát sinh tại đơn vị.

  • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước; Chấp hành qui định hoạt động dịch vụ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị; Kiểm tra tình hình chấp hành thu nộp Ngân sách, chấp hành qui định thanh toán và các chế độ chính sách của Nhà nước.

  • Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho Bộ Y Tế và cơ quan tài chính theo qui định. Cung cấp thông tin và tài liệu khi có yêu cầu.

3.2 Nhiệm vụ cụ thể:

+ Kế toán trưởng

  • Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ kế toán đối với các kế toán viên. Chịu sự hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của kế toán cấp trên. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chế độ kế toán và quản lý tài chính.
  • Tổng hợp báo cáo tài chính theo định kỳ và theo yêu cầu quản lý. Phân tích, đánh giá việc bảo quản sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn hoặc kinh phí, đề xuất biện pháp quản lý, sử dụng tiết kiệm. Tham mưu cho Lãnh đạo về công tác điều hành, quản lý các hoạt động tài chính; xây dựng các qui định  và qui chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện công khai tài chính hàng năm.Thực hiện tự kiểm tra và yêu cầu kiểm tra, kiểm toán.
  • Quản lý hồ sơ kế toán và sử dụng công cụ kế toán để nâng cao chất lượng công tác.

+ Kế toán viên

  • Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho phần việc kế toán mình phụ trách.
  • Lập báo cáo nghiệp vụ thuộc phần việc kế toán và báo cáo kế toán định kỳ do kế toán trưởng phân công. Chịu trách nhiệm trước kế toán trưởng và cơ quan quản lý về sự chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo. Cung cấp tài liệu, số liệu kế toán thuộc phần việc phụ trách cho lãnh đạo đơn vị khi có yêu cầu. Hàng tháng đối chiếu với kho bạc về tình hình rút dự toán theo từng tài khoản và theo loại khoản ngân sách Nhà nước qui định. Đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi tại Kho Bạc và ngân hàng vào cuối tháng, cuối quí.
  • Số sách kế toán: Mở sổ sách kế toán ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời và chính xác toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thuộc phần việc kế toán mình phụ trách./.