Luận án tiến sĩ của NCS Lê Đức Thuận

Cập nhật: 6/16/2022 - Lượt xem: 10869

Tên đề tài luận án: “Hiệu quả sản phẩm sữa bột đậu tương có bổ sung chất xơ thực phẩm và các vi chất dinh dưỡng trong giảm rối loạn lipid máu ở người 30-59 tuổi"

 • Nghiên cứu sinh: Lê Đức Thuận

 • Chuyên ngành: Dinh Dưỡng cộng đồng       Mã số: 62.72.88.01.

 • Khóa đào tạo: Khóa 2.

 • Chức danh khoa học, học vị: Bác sĩ, Thạc sỹ Y tế công cộng

 • Cán bộ hướng dẫn khoa học:

 1.  PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm

 2.  PGS.TS. Vũ Đình Chính.
 • Cơ sở đào tạo: Viện Dinh Dưỡng

 Kết luận:

 •  Nghiên cứu cắt ngang trên 1217 đối tượng 30-59 tuổi, tại thành phố Hải Dương cho thấy tỷ lệ 27,9% thừa cân béo phì, với tỷ lệ tiền béo phì là 25,9%, béo phì độ 1 là 1,6%, độ 2 là 0,4%. Có tới 85,9% phụ nữ có vòng eo/vòng mông trên ngưỡng và cho thấy mối tương quan giữa VE/VM với chỉ số BMI ở cả 2 giới.

 • Kết quả còn cho thấy 71% đối tượng tăng cholesterol máu và 40,7% cao triglycerids máu, những đối tượng có BMI≥25 tỷ lệ rối loạn lipid tới 84%.

 • Sữa bột đậu tương, là thực phẩm sẵn có ở Việt Nam với giá thành và khẩu vị phù hợp. Can thiệp bổ sung hàng ngày sữa bột đậu tương có tăng cường chất xơ thực phẩm và vi chất dinh dưỡng trong 20 tuần cho thấy có hiệu quả trong giảm tình trạng rối loạn lipid máu ở người trưởng thành rõ rệt có ý nghĩa thống kê. Đề tài có giá trị thực tiễn cao vì đã đi theo hướng không dùng thuốc, có thể áp dụng rộng rãi việc sử dụng sản phẩm sữa bột đậu tương có tăng cường chất xơ thực phẩm và vi chất dinh dưỡng trong dự phòng, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu cho cộng đồng.

ABSTRACT OF THE PhD THESIS

Title of the Thesis: "Effects of supplement of soybean milk fortified with FOS/inulin and micronutrients in subjects aged 30-59 with dyslipidemia”.

 • PhD student: Le Duc Thuan.
 • Specialization: Community Nutrition                        Code: 62.72.88.01.
 • Training Course: Course 2.
 • Scientific titles and degrees: Medical Doctor, Master of Public Health.
 • The Supervisors’:
 1. Prof. PhD. Nguyen Thi Lam
 2. Prof. PhD. Vu Dinh Chinh.
 • Training institutions: National Institute of Nutrition.

The new findings of the thesis:

 • The cross-sectional study on 1217 subjects in Hai Duong city showed a high prevalence of  overweight  to 27.9% of adults, there was 25.9% pre-obese, obesity was 1.6% level 1, level 2 wass 0.4%. Up to 85.9% of women with high Waist/Hips ratio and there was a correlation between Waist/Hips ratio with BMI level in the both gender.

 • Results showed that hypercholesterol was 71% and high blood triglyceride was 40.7%. There was 84% subjects got blood lipid disorders among subjects who have BMI ≥ 25.

 • Soybean milk powder is the food available in Vietnam with the price and taste appropriate. The intervention by supplements of Soybean milk powder fortified with fiber and micronutrients every day in the 20 weeks have scientific significance to reduce the status of dyslipidemia in adults. The study showed the potential applying in widely applied of soybean milk powder fortified with fiber and micronutrients without using drugs in prevention and treatment of blood lipid disorder in community.