Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Dũng

Cập nhật: 6/16/2022 - Lượt xem: 888

Tên đề tài: Hiệu quả bổ sung bột đa vi chất Bibomix đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ 6-23 tháng tuổi sau mắc và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp.

Mã số: 9720401; Chuyên ngành: Dinh dưỡng

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Dũng

Người hướng dẫn khoa học:

1.  PGS.TS. Phạm Văn Phú

 2.  PGS.TS. Nguyễn Thị Thịnh

Cơ sở đào tạo: Viện Dinh dưỡng Quốc gia

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã có nhiều đóng góp mới cho lĩnh vực khoa học chuyên ngành về dinh dưỡng trẻ em nói chung và dinh dưỡng của trẻ nhập viện và điều trị vì nhiễm khuẩn hô hấp cấp nói riêng. Các kết quả nghiên cứu đã thấy thực trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan trên trẻ 6-23 tháng có nhiễm khuẩn hô hấp cấp và hiệu quả các can thiệp vi chất dinh dưỡng cho nhóm trẻ này.

Kết quả hiệu quả bổ sung bột đa vi chất Bibomix đến tình trạng dinh dưỡng, một số chỉ số hóa sinh, khẩu phần và tần suất nhiễm khuẩn hô hấp cấp trên nhóm trẻ 6-23 tháng tuổi có nguy cơ và suy dinh dưỡng thấp còi sau mắc và điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp là các kết quả chưa được công bố tại các công trình nghiên cứu trước Luận án này.

Với các luận chứng khoa học trước và sau 6 tháng can thiệp thể hiện trong luận án, tác gỉả luận án đã cho thấy việc can thiệp bằng cách sử dụng mỗi ngày 01 gói sản phẩm bột đa vi chất Bibomix (1 gram) cho vào các thức ăn bổ sung trong 6 tháng tại nhà là có hiệu quả trong cải thiện tình trạng vi chất dinh dưỡng và nhiễm khuẩn hô hấp cấp cho trẻ 6-23 tháng tuổi sau điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp: Sau 6 tháng sử dụng bột đa vi chất dinh dưỡng Bibomix, nhóm can thiệp có lượng sắt huyết thanh tăng 6,6 ± 4,2 μmol/L cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng chỉ tăng 1,6 ± 2,4 μmol/L với p<0,05. Nồng độ kẽm huyết thanh ở nhóm can thiệp tăng nhiều hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng (1,90 ± 3,17 µmol/L so với 0,03 ± 3,26 µmol/L), Hemoglobin ở nhóm can thiệp là 109,8 ± 8,2g/L cao hơn và có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 105,7 ± 9,6g/L (p<005). Số đợt mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở nhóm trẻ can thiệp ít hơn so với nhóm chứng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p=0,000); nhóm can thiệp trung bình là 4 lần (ít nhất là 2 lần và nhiều nhất là 6 lần), nhóm trẻ đối chứng 5 lần (ít nhất 2 lần và nhiều nhất 10 lần); Đây cũng là điểm đóng góp mới nổi bật của Luận án.

Các kết quả nghiên cứu đưa ra trong luận án góp phần xây dựng các giải pháp có tính khả thi, bền vững và phù hợp với thực tiễn cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ mắc bệnh và nguy cơ tử vong do nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em.

NEW CONCLUSIONS IN DOCTORAL THESIS

Thesis title: Efficiency of supplementing Bibomix multi-micronutrient on the nutritional status of children 6 - 23 months old after suffering from and treatment of acute respiratory infection.

Major: Nutrition; Code: 9720401

PhD student: NGUYEN VAN DUNG

Science instructor (Supervisor):

1. Assoc Prof. Dr. PHAM VAN PHU.

2. Assoc Prof. Dr. NGUYEN THI THINH.

Education institution: The National Institute of Nutrition

NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

The thesis has made many new contributions to specialized science on child nutrition in general and the nutrition of children hospitalized and treated for acute respiratory infections in particular. The study results showed the nutritional status and related factors in children 6-23 months old with ARI and the effectiveness of micronutrient interventions for this children group.

Effective results of supplementing with multi-micronutrient powder Bibomix on nutritional status, some biochemical indicators, dietary intake, and frequency of ARI in 6-23 months old children at risk and malnutrition after infection and stunting. ARI treatments are results that have not been published in studies before this thesis.

With the scientific evidence before and after six months of intervention shown in the thesis, the author has shown the intervention using 01 packages of multi-micronutrient powder Bibomix (1 gram) per day. Supplements for six months at home are effective in improving micronutrient status and ARI for children 6-23 months old  after ARI treatment: After six months of using multi-micronutrient powder Bibomix, the group can The intervention group had a statistically significant increase in serum iron of 6.6 ± 4.2 μmol/L compared to the control group with an increase of only 1.6 ± 2.4 μmol/L with p<0.05. Serum zinc concentration in the intervention group increased significantly more than the control group (1.90 ± 3.17 µmol/L compared with 0.03 ± 3.26 µmol/L), hemoglobin in the intervention group was 109.8 ± 8.2g/L higher and statistically significant compared with the control group 105.7 ± 9.6g/L (p<005). The number of episodes of ARI in the intervention group was less than that in the control group. The difference was statistically significant (p=0,000); the average intervention group was 4 times (at least 2 times and at most 6 times), the control group 5 times (at least 2 times and at most 10 times); This is also an outstanding new contribution of the thesis.

Các kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án góp phần xây dựng các giải pháp khả thi, bền vững và phù hợp với thực hành cộng đồng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và giảm nguy cơ mắc bệnh và tử vong do NKHHCT ở trẻ em.