Phòng Tổ chức hành chính

Cập nhật: 10/11/2018 - Lượt xem: 14125

1. Tên gọi đơn vị: Phòng Tổ chức Hành chính (Personnel Section)

Điện thoại: (84-4) 39713173

Địa chỉ: Viện Dinh dưỡng - 48 B - Tăng Bạt Hổ - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội


2. Chức năng:  Là đơn vị xây dựng tổ chức và quản lý nhân sự, và thực hiện công tác Hành chính văn thư của Viện, giúp Viện trưởng về công tác Tổ chức xây dựng bộ máy, quản lý nhân sự bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ hoạt động chuyên môn của Viện.

3. Nhiệm vụ:

3.1. Công tác Tổ chức cán bộ:

  • Tổ chức thiết kế bộ máy: Xây dựng tổ chức bộ máy theo Điều lệ tổ chức & hoạt động và quy hoạch phát triển Viện Dinh dưỡng và các quy định pháp luật hiện hành.
  • Quản lý cán bộ: Đề xuất sắp xếp và sử dụng cán bộ, nhân lực hiệu quả và phù hợp với cơ cấu tổ chức nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện các quy định pháp luật về công tác cán bộ, các chế độ chính sách hiện hành (thi đua khen thưởng, đề bạt, xử lý kỷ luật, chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội …). Quản lý hồ sơ cán cán bộ viên chức theo quy định.

  • Bảo vệ chính trị nội bộ và Thanh tra thủ trưởng: Là đơn vị thường trực giúp Viện trưởng trong công tác Bảo vệ chính trị nội bộ và an toàn cơ quan, thanh tra thủ trưởng và pháp chế trong cơ quan y tế.

  • Các công tác khác: Bảo đảm chế độ chính sách và lao động tiền lương, An toàn Bảo hộ lao động, Phòng chống cháy nổ, công tác quân sự, quốc phòng, tự vệ, quân dự bị động viên.

3.2. Công tác Hành chính - Văn thư - Quản lý ô tô cơ quan:

  • Công tác văn thư, lưu trữ: quản lý con dấu, trình ký công văn đi, tiếp nhận và phân phối công văn đến, cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, công lệnh và các giấy tờ, tài liệu liên quan khác. Tiếp khách trong và ngoài nước đến làm việc tại Viện.

  • Quản lý, điều hành xe Ô-tô cơ quan và quản lý xăng dầu. Bảo đảm phục vụ xe cơ quan.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.