Giới thiệu về Phong trào The SUN

Cập nhật: 5/26/2017 - Lượt xem: 14247

SUN (Scaling Up Nutrition) là phong trào toàn cầu kết nối các chính phủ, các tổ chức xã hội, các tổ chức của Liên hiệp quốc, các nhà tài trợ, các doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu trong nỗ lực tập thể để cải thiện dinh dưỡng. SUN được phát động từ năm 2010 và cho tới nay đã có 54 quốc gia trên toàn thế giới tham gia phong trào, đặc biệt ở các nước có tỷ lệ Suy dinh dưỡng thấp còi cao thuộc châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tinh. Nhiều quốc gia gia nhập SUN đã có thành tựu đáng ghi nhận về việc vận động xây dựng các chính sách liên quan đến dinh dưỡng và huy động được nguồn lực trong và ngoài nước để mở rộng các hoạt động dinh dưỡng, cải thiện tình trạng thấp còi ở trẻ em.


Logo của Phong trào The SUN 

Theo hướng dẫn của SUN, các quốc gia thành viên SUN sẽ cần thực hiện những công việc sau:

 

  • Xây dựng hoặc xem xét lại các chính sách, chiến lược và kế hoạch hành động  quốc gia để mở rộng chương trình dinh dưỡng (bao gồm cả các can thiệp đặc hiệu lẫn các chương trình có liên quan/ ảnh hưởng đến dinh dưỡng)
  • Tiến cử/bầu ra một đầu mối quốc gia (national focal point) có trách nhiệm để đảm bảo kết hợp được nỗ lực của toàn bộ chính phủ và điều phối nguồn hỗ trợ bên ngoài vào.
  • Tiến cử/bầu ra một đại diện các nhà tài trợ (donor convenor) để có thể kết nối được cộng đồng các nhà tài trợ với nhau và khuyến khích định hướng nguồn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các chương trình quốc gia.
  • Hình thành hoặc tăng cường sự hợp tác liên ngành của các bộ ngành liên quan như nông nghiệp, y tế, giáo dục, an sinh xã hội, phụ nữ, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, các trường đại học, các viện nghiên cứu, các nhà tài trợ và hệ thống Liên hiệp quốc (Multi-stakeholder platform). Thông thường các quốc gia sẽ có một ủy ban điều phối và một nhóm làm việc
  • Thực hiện đều đặn việc phân tích năng lực của quốc gia và các đối tác về dinh dưỡng để xác định rõ những khoảng thiếu hụt về nặng lực và đưa ra những ưu tiên để huy động nguồn lực.
  • Xem xét về chi phí của các can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu và các chiến lược phát triển có ảnh hưởng đến dinh dưỡng để làm cơ sở cho việc theo dõi chi phí tài chính và huy động nguồn lực

Việt Nam đã gia nhập Phong trào The SUN (Scaling Up Nutrition – Mở rộng dinh dưỡng) chính thức từ tháng 1 năm 2014. SUN Việt Nam hiện tại được thành lập dựa trên cơ sở của Nhóm hoạt động Dinh dưỡng (Nutrition Cluster) do Viện Dinh dưỡng và UNICEF đồng chủ trì với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các tổ chức xã hội, các cơ quan Liên hiệp quốc và các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Xem thêm các thông tin về SUN Việt Nam tại địa chỉ

http://scalingupnutrition.org/sun-countries/vietnam

TS. Huỳnh Nam Phương-Viện Dinh dưỡng