Bài luận về dự định nghiên cứu

Cập nhật: 5/25/2017 - Lượt xem: 13058

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH NGHIÊN CỨU

Họ và tên thí sinh:.................................................................................

Cơ quan công tác:.................................................................................

Chuyên ngành dự tuyển:........................................... Mã số:....................

Bài luận dài 3 - 4 trang, sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ 13 - 14 của hệ soạn thảo Winword, mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giãn khoảng cách giữa các chữ, giãn dòng đặt chế độ 1,5lines, lề trên 3,5cm; lề dưới 3,0cm; lề phải 2,0cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.

Bài luận cần nêu được những nội dung chính sau:

  1. Lý do lựa chọn đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.
  2. Mục đích và mong muốn đạt được khi đăng ký đi học nghiên cứu sinh.
  3. Lý do lựa chọn cơ sở đào tạo (nơi thí sinh đăng ký dự tuyển).
  4. Những dự định và kế hoạch để đạt được những mục tiêu mong muốn.
  5. Kinh nghiệm (về nghiên cứu, về thực tế, hoạt động xã hội và ngoại khoá khác); kiến thức, sự hiểu biết và những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề dự định nghiên cứu, phản ánh sự khác biệt của cá nhân thí sinh trong quá trình học tập trước đây và những kinh nghiệm đã có. Lý giải về những khiếm khuyết hay thiếu sót (nếu có) trong hồ sơ như kết quả học đại học, thạc sỹ chưa cao...
  6. Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp.
  7. Đề xuất người hướng dẫn (nếu có).